Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 5 oktober 2020

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij De Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op maandagavond 5 oktober 2020 om 20.00 uur.

We nemen de activiteiten van Arcade in 2019 door en horen graag wat Arcade nog meer kan doen voor de huurders. Vanwege de coronamaatregelen heeft het bestuur van HV Arcade besloten de ALV digitaal te doen plaatsvinden. Deelnemen gaat via MS Teams en kan via uw computer, laptop, tablet of telefoon. Wij zullen zorgen voor een goede handleiding zodat u probleemloos kunt deelnemen aan de vergadering.

U ontvangt na uw aanmelding de handleiding en de link voor de meeting.

Programma

Aanvang: 20.00 uur
Digitale inloop:  19.45 uur
Einde: 21.30 uur

Agenda

  1. Opening  en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen verslag Algemene ledenvergadering van 10 februari 2020
  4. Jaarrekening 2019
  5. Bericht uit Diemen
  6. Bericht uit Zandvoort
  7. Benoeming Saskia Koppelaar
  8. Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
  9. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hier vinden, maar zullen per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u mailen naar info@hvarcade.nl.

Ingebrachte agendapunten:

Jaarlijkse vergoeding

BC Mesdagstraat: BC’s kunnen jaarlijks een vergoeding krijgen voor de kosten die nodig zijn om te kunnen functioneren. De vergoeding is gebaseerd op een basisbedrag, plus een deel afhankelijk van het aantal woningen en het aantal Arcade-leden. Het vaste bedrag is al vele jaren hetzelfde en nooit geïndexeerd. De kleine variabele bedragen zijn een jaar of twaalf geleden enigzins aangepast, vereenvoudigd. Maar niet echt verhoogd.

In al die jaren zijn de kosten die de BC’s moeten maken wel gestegen. Zo is bij BC Mesdagstraat de goedkope kopierette eerst verhuisd en later opgeheven. Er is in de buurt nog een kopierette over, maar die is wel flink duurder. Ook hebben we moeten uitwijken naar een ander zaaltje voor onze bewonersbijeenkomsten. Gelukkig is deze even duur cq goedkoop. Maar al met al is de verwachting dat we niet echt rond kunnen komen met de huidige bijdrage.

Wij zijn benieuwd hoe dit zit bij andere BC’s. Mochten ook zij financiëel niet echt rond kunnen komen dan moeten de bedragen aangepast worden. Onze voorkeur gaat uit naar zowel het vaste bedrag als ook de variabele bedragen. Maar daarover kan uiteraard gediscussiëerd worden.

Dit alles is voor ons een reden om dit punt te agenderen. Een beslissing zal voor het opstellen van de begroting genomen moeten worden.

Redactie

BC Mesdagstraat: Communicatie met de achterban is fundamenteel van belang voor een huurdersorganisatie. Daar hebben we onder andere de digitale nieuwsbrief voor. Helaas zit er onvoldoende continuïteit in. Enerzijds door het wegvallen van een aantal medewerkers in het verleden, anderzijds door onderbezetting in het bestuur. Daarom bij deze een verzoek aan alle BC’s om in eigen gelederen en bij de bewoners actief op zoek te gaan naar mensen die mee willen doen in een nieuwe redactie om mee te helpen om de nieuwsbrief vorm te geven en de continuïteit te waarborgen.

Hierbij staat mij voor ogen dat de nieuwsbrief in eerste instantie bedoeld is voor alle huurders. De BC’s ontvangen meer specifieke informatie via de gebruikelijke mailings cq post. Wel blijft de nieuwsbrief een spreekbuis van het Arcade-bestuur. Wat speelt er, wat is er gedaan, etc., maar meer in samenvatting. Daarom zullen een of meer bestuursleden zitting hebben in de redactie. Daarnaast moet de nieuwsbrief ook een spreekbuis zijn van de BC’s en ook individuele huurders. Wat speelt er in de complexen, uitwisseling van ervaring en ideeën, etc. Daartoe kunnen BC’s gevraagd worden zelf te schrijven of geïnterviewd worden. Maar ook problemen, klachten van individuele huurders kunnen aan bod komen. En niet te vergeten de landelijke en gemeentelijke politiek en de mogelijke gevolgen voor huurders. Kortom een gevariëerde en brede inhoud. Daarnaast een leuke en creatieve vormgeving, met voldoende en leuke illustraties.

Voorheen was de redactie een onderdeel van de Werkgroep Communicatie. Deze werkgroep organiseerde ook themadagen, discussiebijeenkomsten, de Arcade-folder en zorgde voor  verdere publiciteit. Alles in contact met het bestuur. Misschien moeten we weer die kant op?

Dit kan het bestuur niet alleen! Dit moeten we met z’n allen voor elkaar zien te krijgen. Vandaar de oproep om met z’n allen te zorgen voor een brede, echte redactie.

Vergaderstukken