Actie Radius strijdt voor behoud woongebruik zolderkamers

Actie Radius: Deze controverse met De Key speelt nu al bijna vijf jaar. Bewonerscommissies en huurders kregen destijds te horen dat hun zolderkamers niet meer gebruikt mochten worden als slaap-, studeer- of werkkamer. Het zouden bergingen zijn. Uiteraard gaan bewonerscommissies en huurders hiermee niet akkoord. Ook Arcade vraagt opheldering. Want zo’n verandering is gewoon nieuw beleid waarvoor geen advies is gevraagd. Tot verbazing van iedereen ontkent de directie dat het een nieuw beleid is. Zolderkamers “worden al jaar en dag verhuurd als bergingen”. Dit is een grove leugen.

Enkele bewonerscommissies laten het hierbij niet zitten. Zij weten met behulp van veel huurders veel bewijsmateriaal boven tafel te krijgen dat het wel degelijk altijd zolderkamers zijn geweest. Ook in documenten van De Key zelf staat de vermelding van zolderkamers. Dit wordt door De Key terzijde geschoven en bestempeld als “onzorgvuldige formuleringen”.

Om de impasse te doorbreken stelt Arcade het nogmaals aan de orde in het overleg met de directie. Daar wordt door de directie toegezegd om de kwestie zolderkamers genuanceerd per complex te bekijken. Van dat bekijken komt niets terecht en al helemaal niet van genuanceerd. Dus kaart Arcade de kwestie opnieuw aan. Nu komt De Key met het voorstel voor een werkgroep. Arcade levert twee mensen. De Key blijft in gebreke. Dus weer aangekaart. Nu vraagt De Key om informatie om welke complexen het gaat. Alsof zij hun eigen bezit niet kennen. Arcade schrijft een memo. Daarna valt weer een diepe stilte. Kortom Arcade wordt gewoon aan het lijntje gehouden.

Anderhalf jaar geleden zijn enkele bewonerscommissies het zat en schrijven een dringende brief waarin zij eisen dat de zolderkamers ook als zodanig worden erkend. Daarop volgen er een paar besprekingen met de directie. Bij een daarvan komt de brandweer een uitleg geven over brandveiligheid in het algemeen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen woningen en zolderkamers. Afgesproken wordt dat een volgende keer de brandweer zelf de zolderkamers zou komen bezichtigen. Echter deze afspraak is om de een of andere duistere reden nooit doorgegaan.

Inmiddels hebben de bewonerscommissies contact opgenomen met Bouw en Woning Toezicht (BWT). Hieruit blijkt dat de zolderkamers altijd, en dus nog steeds, geregistreerd staan als slaapkamers. Het zijn dus gewoon verblijfsruimtes. Ook wat betreft de brandveiligheid is er geen probleem. Daarvoor gelden dezelfde eisen als voor de woningen. Met uiteraard de aanbeveling van rookmelders en voorzichtig met vuur.

Tot enorme verbazing van de bewonerscommissies komt De Key begin februari van dit jaar met een notitie over (ver)bouwvoorschriften uit het bouwbesluit. Dit wordt door de bewonerscommissies op grond van hun informatie van BWT weerlegd. Er hoeft niets ge- of verbouwd te worden. Het zijn altijd al verblijfsruimtes, En er zijn geen extra eisen ten aanzien van brandveiligheid. De bewonerscommissies leggen dit vast in een verslag van de bijeenkomst.

In juni van dit jaar komt er bij Arcade een brief binnen van De Key met daarin een algemeen verbod op het gebruik van zolderkamers. Gebaseerd op dezelfde nieuw- en verbouwvoorschriften van het bouwbesluit. Terwijl in een ministeriëel schrijven duidelijk gesteld wordt dat deze voorschriften niet gelden voor bestaande bouw. En bij deze zolderkamerkwestie gaat het om bestaande situaties in bestaande bouw. En dus is het verbod ongefundeerd. Navraag bij BWT leert dat zij dit een vreemde brief vinden en dat dit nooit van toepassing kan zijn op de zolderkamers in onze complexen die zij hebben bezocht. BWT stelt expliciet dat op grond van het bouwbesluit het gebruik van de zolderkamers als verblijfsruimte niet verboden kan worden. Daarnaast is dit algemeen verbod ook in strijd met de eerder toegezegde genuanceerde benadering per complex. Achteraf kan afgevraagd worden waarom het bezoek van de brandweer niet is doorgegaan. Om te voorkomen dat de brandweer, net zoals BWT, geen probleem zou hebben met de brandveiligheid?

In het antwoord van de bewonerscommissies op de brief van De Key hebben zij de eis gesteld dat zolderkamers als zodaig erkend moeten worden. En dat huurders deze gewoon als verblijfsruimte kunnen gebruiken. Bovendien dat de beoordeling van zolderkamers uitsluitend gedaan moet worden door BWT en de brandweer. Dus een onafhankelijk oordeel.

Arcade heeft een juridisch antwoord geschreven en de brief van de bewonerscommissies overgenomen en als bijlage meegezonden. Arcade heeft hierbij een ultimatum van drie weken gesteld voor de erkenning.

Afgevraagd kan worden waarom De Key zo hardnekkig blijft vasthouden aan een verbod op het gebruik van de zolderkamers. En uiteindelijk komt met ongefundeerde argumenten voor zo’n verbod. Het lijkt erop dat De Key bewust heeft toegeschreven naar zo’n verbod. En alle inbreng van bewonerscommissies en huurders hierbij negerend. Dit zou aan te merken zijn als een vorm van manipulatie. Misschien zelfs van onbehoorlijk bestuur.

Bij sommige huurders leeft de gedachte dat De Key bewust probeert aan te sturen op het afpakken van de zolderkamers. Eerst een verbod. En als het toch niet gebruikt kan worden dan afpakken. Daarna de zolderverdieping verbouwen tot een zelfstandige wooneenheid. Om zo meer huurpenningen binnen te krijgen. Dit zou te gek voor woorden zijn. Dat zou niet mogen gebeuren.