Huurdersvereniging Arcade Jaarverslag 2021

Elk jaar maken we een jaarverslag waarin we zo goed mogelijk inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaar 2021 was een jaar waarin door corona wederom veel anders liep dan verwacht.

De werkomgeving bleek blijvend van waarde, waardoor de ledenvergaderingen doorgang konden vinden. Helaas meer online dan fysiek. Kijkend naar de relatie onderling was 2021 ook een jaar van ups en downs. Medio 2021 raakte het bestuur in een ingewikkelde situatie waardoor de vereniging stuurloos dreigde te raken. Dit is door adequaat handelen van het merendeel van de bestuursleden, gesteund door de aspirant bestuursleden, voorkomen. Dit heeft enorm veel inzet gevraagd, maar een zeer hecht en goed samenwerkend bestuur opgeleverd dat er alles aan gelegen is om de vereniging in de toekomst te behoeden voor een dergelijke dreiging.

Ook kwamen dit jaar weer de nodige adviesaanvragen langs waarop Arcade heeft geadviseerd en gereageerd. Naast alle correspondentie die nodig bleek omdat de relatie met Lieven de Key onverminderd veel aandacht blijft vragen.

In het tweede uitvoeringsjaar van de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is een eerste Monitor van de samenwerkingsafspraken besproken en is samen met een werkgroep van ervaringsdeskundigen gewerkt aan de evaluatie jongerencontracten. Het rapport zal in 2022 openbaar worden gemaakt en zijn vervolg krijgen. Arcade is hier nauw bij betrokken.

In 2021 heeft Arcade zich aangesloten bij LOShuurders een informeel samenwerkingsverband van huurdersorganisaties die voornamelijk studenten vertegenwoordigen.

Het jaar is afgesloten met de presentatie van het werkplan van Arcade voor het jaar 2022. Hierin geeft Arcade vorm aan het doel om de belangen van de huurders van Lieven de Key en van Lieven de Stad ook in 2022 zo goed mogelijk te behartigen.

Huurdersvereniging Arcade Jaarverslag 2020

Elk jaar maken we een jaarverslag waarin we zo goed mogelijk inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaar 2020 was een jaar waarin door corona veel anders liep dan verwacht. Het is gelukt om de werkomgeving hier op aan te passen, waardoor de werkzaamheden en ook de ledenvergaderingen doorgang konden vinden.

In maart is er naar alle huurders van De Key en Lieven de Stad een brochure verzonden. Ook is er een korte uitgave gemaakt die bij nieuwe verhuringen kan worden meegegeven. Het voornemen van De Key om het bezit in Zandvoort te verkopen vroeg extra inzet om HPZ te ondersteunen. Daarbij kwamen er gedurende het jaar ook een groot aantal adviesaanvragen langs waarop Arcade heeft geadviseerd en gereageerd.

Ook vroeg de relatie met De Key onverminderd veel aandacht. Er is gewerkt aan een werkwijzer, een instrument wat De Key zal helpen om de dienstverlening aan de bewonerscommissies te verbeteren. Dit is ontwikkeld naar aanleiding van het rapport over de dienstverlening uit 2019. Daarnaast liep er in de tweede helft van dit een intensief traject om te komen tot een nieuw voor te dragen huurderscommissaris. Dit is met een mooi resultaat afgesloten.

Dit jaar was Arcade aangesloten bij de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels. Twee bestuursleden van Arcade maakten deel uit van het bestuur van de FAH. Het eerste uitvoeringsjaar van de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is er gewerkt aan het inrichten van de overleggen, de monitor Samenwerkingsafspraken 2020-2023 en het onderzoek naar de betaalbaarheid van de huur in Amsterdam.

Het jaar is afgesloten met de presentatie van het werkplan van Arcade voor het jaar 2021. Hierin geeft Arcade vorm aan het doel om de belangen van de huurders van De Key en van Lieven de Stad ook in 2021 zo goed mogelijk te behartigen.

Huurdersvereniging Arcade Jaarverslag 2019

Elk jaar maken we een jaarverslag waarin we zo goed mogelijk inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaar 2019 was voor Arcade een jaar waarin naast bouwen aan de organisatie ook veel aandacht is besteedt aan het voornemen van De Key om het bezit in Zandvoort te verkopen en het proces om te komen tot prestatieafspraken.

Daarnaast is de website vernieuwd. De informatie is geactualiseerd en sterk aangevuld. Bovendien worden diverse formulieren nu ook digitaal aangeboden. Het voornemen van De Key om het bezit in Zandvoort te verkopen vroeg extra inzet om HPZ te ondersteunen. Daarbij kwamen er gedurende het jaar ook de nodige adviesaanvragen langs waarop Arcade heeft geadviseerd.

Ook vroeg de relatie met De Key onverminderd veel aandacht. Arcade kreeg veel signalen van bewonerscommissies dat de reorganisatie van de De Key, Wonen 2.0 veel onduidelijkheid en onrust met zich mee bracht. Hierop is onderzoek gedaan naar de dienstverlening van De Key aan de bewonerscommissies. Arcade heeft het rapport breed verspreid, wat leidde tot veel vragen en aandacht. Ook van De Key zelf, die met de aanbevelingen in het rapport aan de slag is gegaan.

Dit jaar is ook het contact met de andere koepels versterkt en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels opgericht. Hiervan zijn twee bestuursleden van Arcade lid. Het proces om te komen tot de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 was intensief en heeft van april tot en met november veel inzet en aandacht van het bestuur gevraagd.

Het jaar is afgesloten met de presentatie van het werkplan voor het jaar 2020. Hierin geeft Arcade vorm aan het doel om de belangen van de huurders van De Key en van Lieven de Stad ook in 2020 zo goed mogelijk te behartigen.

Jaarverslag Arcade 2019

Huurdersvereniging Arcade Jaarverslag 2018

Elk jaar maken we een jaarverslag waarin we zo goed mogelijk inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaar 2018 was voor Arcade een jaar waarin bouwen aan de organisatie centraal stond.

Na een jaar van overgang heeft het bestuur gewerkt aan het vernieuwen van de organisatie en de relaties met partners, zoals De Key en Lieven de Stad. Ook is er geïnvesteerd in het contact met de andere Amsterdamse huurderskoepels. Op verzoek van de leden zijn de twee procedures tegen de statutenwijziging van De Key doorgezet.

Begin 2018 hebben de voorzitter en de secretaris het bestuur van Arcade wegens werkzaamheden elders verlaten. Hierdoor moest het bestuur plots twee sleutelposities opnieuw invullen. De interim voorzitter en secretaris hebben hun best gedaan om de inzet van de opbouw van de organisatie gestalte te geven. Het bestuur was pas eind 2018 weer op volle sterkte, toen zijn de voorzitter en de secretaris vervangen.

Het jaar is afgesloten met de presentatie van de plannen voor het jaar 2019. Hierin geeft Arcade vorm aan het doel om de belangen van de huurders van De Key en van Lieven de Stad zo goed mogelijk te behartigen.

Jaarverslag Arcade 2018

Huurdersvereniging Arcade Jaarverslag 2017

Elk jaar maken we een jaarverslag waarin we zo goed mogelijk inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaar 2017 was voor Arcade een jaar van overgang. In de laatste Algemene Leden Vergadering van 2016 heeft het toen zittende Algemeen Bestuur haar positie ter beschikking gesteld.

In de eerste helft van 2017 is vooral op de winkel gepast. Het nieuwe bestuur is per 1 juli benoemd en aangetreden. In de zomerperiode hebben de bestuursleden zich ingewerkt en ingelezen in zaken die actueel waren voor Arcade en haar leden. Daar waar mogelijk hebben zij zich actief opgesteld om zowel de belangenbehartiging van, als de informatievoorziening aan de leden en huurders zo goed mogelijk in te vullen.

Een bestuursoverdracht heeft vrijwel altijd tot gevolg dat er onderbrekingen zijn in doorlopende afspraken. Vertrekkende bestuursleden kunnen niet al hun kennis overdragen en nieuwe bestuursleden moet ook nieuwe relaties opbouwen met partners, zoals met De Key. Dat kost tijd en energie. Daar komt bij dat Arcade scherper is gaan letten let op het handelen van De Key dan in het verleden.

Jaarverslag Arcade 2017