Stand van zaken: Oproep huurverlaging en huurbevriezing

Arcade heeft in haar vorige nieuwbrief een oproep gedaan aan huurders van De Key om de online check van de Woonbond in te vullen. Daarmee kan iedere huurder controleren of hij in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing zoals overeengekomen in het Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes december 2018, gesloten voor een periode van drie jaar met ingang van 2019. In het geval de uitkomst van de online check leidt tot het advies dat het aanvragen van huurverlaging of huurbevriezing zinvol is, heeft de Woonbond een voorbeeldbrief opgesteld die de huurder naar zijn verhuurder kan sturen om de huurverlaging of huurbevriezing daadwerkelijk aan te vragen.

Vele huurders van De Key hebben gebruik gemaakt van de online check van de Woonbond en hebben De Key gevraag om huurverlaging of huurbevriezing. Helaas hebben de huurders van De Key een standaard afwijzingsbrief retour gekregen. Daarin antwoordt De Key dat zij op 1 juli 2019 geen (tijdelijke) huurverlaging of huurbevriezing toepast. Zij geeft daarvoor als reden aan dat hiervoor een wetswijziging nodig is en daarom geen gevolg aan het verzoek wordt gegeven. Arcade is hierover zeer teleurgesteld, aangezien De Key betaalbaarheid hoog in het vaandel heeft. 

Behalve De Key zijn er meerdere corporaties die geen gevolg geven aan de gemaakte afspraken tussen de Woonbond en Aedes. De Woonbond is het daar niet mee eens en stelt:  “afspraak is afspraak, of het nu in de wet staat of niet.” Om misverstanden te voorkomen hebben Aedes en de Woonbond op 27 maart jl. een verklaring ondertekend waarin wordt beklemtoond dat de gemaakte afspraken vanuit het Sociaal Huurakkoord binnen de huidige wet kunnen worden uitgevoerd. Gezien de ontevredenheid over hoe corporaties omgaan met afspraken zal de Woonbond een ‘brandbrief’ opstellen voor huurdersorganisaties die zij kunnen gebruiken als de corporatie de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord niet nakomt. Er zijn daarentegen ook corporaties die wel uitvoering geven aan het Sociaal Huurakkoord op dit punt.

De Werkgroep Huurverhoging van Arcade is voornemens om De Key aan te spreken op haar weigering om gevolg te geven aan de afspraken in het Sociaal Huurakkoord. Wilt u zich hier ook voor inzetten? De werkgroep staat open voor nieuwe leden. Onze discussie met De Key is nog niet gesloten hierover. Wordt vervolgd!

Voor meer informatie: https://www.woonbond.nl/vragen-over-huurverlaging-en-huurbevriezing