Werkgroep Energietransitie

Doel werkgroep

De ambitie van de Gemeente Amsterdam is een aardgasvrije stad in 2040 en klimaatneutraal in 2050. Om dit te bereiken ligt er een grote opgave bij de bestaande woningen. Bovendien moet alle nieuwbouw klimaatneutraal gebouwd worden of moet het mogelijk zijn dat er in de toekomst op een klimaatneutrale bron voor de warmtevoorziening  naar kan worden aangesloten.

Om deze ambitie waar te maken zal de gemeente een beroep doen op de woningcorporaties, die een aandeel van 42% hebben in de bestaande bouw. Ook De Key en Lieven de Stad BV zullen hier een aandeel in moeten leveren.

Het doel van de werkgroep energietransitie van HV Arcade is het nauwlettend volgen van het proces van de energietransitie en de ontwikkelingen daaromtrent bij de Key en Lieven de Stad BV.

Uitgangspunten

 • Energietransitie is onvermijdelijk en noodzakelijk, maar daar mogen de huurders niet de dupe van worden.
 • De totale woonlasten mogen ná de energietransitie niet hoger worden. De Woonbond stelt zelfs dat de woonlasten door de energietransitie omlaag kunnen.
 • De Energietransitie maatregelen zullen in het algemeen gelabeld worden als renovatie of woningverbetering. In beide gevallen gelden de Amsterdamse kaderafspraken tussen gemeente, huurderskoepels en corporatie.
 • Arcade en bewonerscommissies praten waar mogelijk mee, dat is ook wettelijk geregeld.
 • Huurders en/of bewonerscommissies worden in een vroeg stadium door de verhuurder bij het maken van de plannen betrokken.
 • Huurders en/of bewonerscommissies kunnen met eigen voorstellen komen en de verhuurder neemt deze serieus.
 • We werken samen met huurders van andere huurderskoepels.

Tijdsduur en frequentie

De werkgroep heeft een langdurig karakter en komt regelmatig bijeen. De werkgroep werkt zoveel mogelijk samen met andere relevante initiatieven in de stad. Deze initiatieven hebben te maken, zijn gerelateerd aan of dragen bij aan de missie van Arcade, leefbaarheid voor huurders van De Key of Lieven de stad of de woningen daarvan.

Leden en rol

Voorzitter: Harrie Houtbeckers, bestuurslid van Arcade
Secretaris: vrijwilliger die hier een vrijwilligersvergoeding voor ontvangt
Leden: bewoners die een woning huren van De Key of Lieven de Stad BV
Meer informatie of wil je aansluiten? Stuur een mail naar info@hvarcade.nl

Taken en werkzaamheden werkgroep

 • Ondersteunen van bewoners, bewonerscommissies en het bestuur van Arcade bij het innemen en uitwerken van standpunten en adviezen die met dit thema te maken hebben.
 • Ondersteunen van bewoners en bewonerscommissies bij het proces wanneer de maatregelen in en om hun huurwoning spelen: van informatie over tot uitvoering.
 • Meedenken en participeren in relevante Amsterdamse overleggen
 • Bevorderen van kennis en kunde bij de bewoners, bewonerscommissies en het bestuur over dit zeer complexe thema.

Taken secretaris

 • In overleg met de voorzitter de agenda en planning vaststellen en leden uitnodigen
 • Notuleren van de overleggen van de werkgroep
 • Bijhouden en verzamelen van informatie, mede aangeleverd door de leden van de werkgroep en zorgen voor een goede toegankelijke opslag en indeling daarvan
 • Bevorderen van kennis en kunde uitwisseling en het peilen van de behoefte daaraan
 • Maken van toegankelijke informatie bundels voor het bestuur, de bewonerscommissies en huurders over de energietransitie
 • Relevante bijeenkomsten over huurwoningen en de energietransitie bezoeken met andere leden van de werkgroep en bijhouden resultaten
 • Vaste aanlevering van teksten ten behoeve van de communicatie, website, nieuwsbrief e.d.
 • Mocht de voorzitter niet kunnen, de werkgroep voorzitten.

Tijdsinvestering en kosten

De ondersteuning van de werkgroep vraagt meer dan gemiddeld tijd van een vrijwilliger, daarom staat hier een vrijwilligersvergoeding tegenover.

De energietransitie is een complex thema waar op onderdelen professionele deskundigheid gewenst is. Als dit nodig is zal een gemotiveerd verzoek worden ingediend bij het bestuur om de kosten die hiermee gemoeid zijn te dragen.

Werkzaamheden 2019

Doorlopend:

 • opbouwen werkgroep en zorgen voor een overzichtelijke structuur van kennis en informatieverzameling voor het bestuur en de bewonerscommissies van Arcade.
 • Waar nodig ondersteuning regelen van deskundigen in overleg met het Arcadebestuur. In principe is afgesproken dat Henri Zeegers van !Woon op aanvraag daarvoor beschikbaar is.
 • Standpunten voorbereiden voor Arcade over het vraagstuk energietransitie in de prestatieafspraken

Februari-Maart: Plan van Aanpak van De Key voorbereiden om met bestuur te bespreken
April: beleidsnotitie zonnepanelen voor bestuur organiseren
April-September: voorlichting aan bewonerscommissies, onderzoeken wensen en standpunten van bewonerscommissies en ophalen bij bewonerscommissies of er behoefte is aan praktische tips, klusteams of andere praktische ondersteuning.
November: Structureel bedrag in begroting voor ondersteuning organiseren via voorstel aan bestuur Arcade