Toekomst van De Key in Zandvoort

Foto: Gasthuishofje

De Key exploiteert ruim 2500 woningen in Zandvoort, waarvan 2410 als sociale huurwoning. Toch is het toekomstige beleid van de corporatie sterk gericht op Amsterdam. De Key denkt dan ook na over de toekomst van haar woningbezit in Zandvoort. De directie wil het bezit overdragen aan een corporatie die werkzaam is in de regio Kennemerland; Haarlem en omgeving dus.

In Zandvoort is het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) actief. De Key heeft aangeboden samen met HPZ op zoek te gaan naar een geschikte corporatie. HPZ is tevens een vetorecht toegekend. Dit betekent dat als geen enkele corporatie voor HPZ acceptabel is, het Zandvoortse bezit eigendom van De Key blijft.

HPZ heeft positief gereageerd op de uitnodiging van De Key. De wijze waarop HPZ zijn rol moet vervullen is uitvoerig besproken binnen het platform. Een belangrijk punt hierbij was de positie van de huurders in Zandvoort.

HPZ is bijna 6 jaar geleden opgericht om huurders (en bewonerscommissies) bij te staan in  hun contacten met De Key. In de praktijk gaat het heel vaak om zaken waarover een verschil van mening bestaat tussen huurder en corporatie. Er wordt wel eens gezegd: HPZ is er voor het gerepareerd krijgen van de lekkende kraan.

Duidelijk is dat de rol van HPZ anders is dan die van Arcade, die bijvoorbeeld de huurders vertegenwoordigt en leden kent. Bij HPZ is dat niet het geval. HPZ is een groep vrijwilligers die zich inzet voor de huurders en kan de rol van Arcade niet overnemen. 

Er moet in het proces dus voldoende gelegenheid zijn voor alle huurders hun inbreng te leveren, aan het begin en tijdens het traject. Op welke wijze dit kan geschieden (bijv. d.m.v een huurdersbijeenkomst, enquête of iets in die trant) is een zaak waarover nadere afspraken kunnen worden gemaakt. Dan kan ook de rol van HPZ ter tafel komen en worden vastgesteld of HPZ over voldoende mandaat beschikt.

Van belang is dat de huurders ook een oordeel kunnen geven over een eindvoorstel. 

Bovendien kan het noodzakelijk zijn voor een goede procesgang dat HPZ een beroep doet op externe deskundigen. HPZ is van mening dat De Key bereid moet zijn daarvoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Eind 2018 heeft HPZ één en ander schriftelijk aan De Key meegedeeld.

De Key heeft een tijdpad opgesteld. De gesprekken met geïnteresseerde corporaties vinden in het vroege voorjaar plaats. In het midden van 2019 kunnen De Key en HPZ dan hun gezamenlijke keus maken. De afrondende besluitvorming door De Key kan dan plaatsvinden in het eerste halfjaar van 2020.

De volledige correspondentie tussen De Key en HPZ over dit onderwerp staat op de website hpzandvoort.hvarcade.nl onder het hoofdstuk Nieuws.

Januari 2019
Pier Aldershof namens HPZ en HV Arcade