Uitspraken rechtszaken vastgoedscheiding en statutenwijziging De Key

Op 20 april jl. zijn de rechtszaken die Arcade voert tegen de goedkeuringsbesluiten van de minister inzake de statutenwijziging en de Daeb-scheiding door de Raad van State behandeld. Arcade is daarbij bijgestaan door de advocaten Anita de Haan en Henri Sarolea. Op 30 juni zijn de uitspraken van de Raad van State bekend gemaakt.

Uitspraak hybride Daeb/Niet-Daeb scheiding

In de Daeb scheiding zaak is Arcade in het gelijk gesteld. We zijn erg blij dat de Raad van State bevestigt dat de rechtbank het besluit van de minister terecht heeft vernietigd. En dat dus het instemmingsrecht van huurders  met voeten getreden is.

De Raad van State komt tot de conclusie dat er geen sprake is van een zogenaamde hybride scheiding tussen DAEB- en niet-Daeb vastgoed, maar dat er wel een wettelijke grondslag is. Namelijk via de weg van een administratieve scheiding en het vervolgens afsplitsen van een gedeelte van het niet-Daeb vastgoed naar de daarvoor opgerichte BV Lieven de Stad.

Echter, voor dat laatste onderdeel, het afsplitsen van het niet-Daeb vastgoed, heeft Arcade instemmingsrecht. Dat is ten onrechte niet toegekend. Ook voor de verbinding met Lieven de Stad BV is daarnaast instemming vereist.  Zoals de Raad van State opmerkt in de uitspraak.

Daarom moet nu de minister een nieuw besluit nemen. Waarbij rekening gehouden moet worden met het feit dat Arcade haar instemming heeft onthouden.

De Raad van State legt ook uit hoe zwaar het instemmingsrecht moet worden meegewogen. Het ontbreken van instemming weegt zwaarder dan een negatieve zienswijze. Aangezien een negatieve zienswijze al zwaar weegt, betekent het dat de minister zeer goede argumenten moet hebben om de door Arcade aan de verbinding en splitsing onthouden instemming te kunnen negeren.

Arcade vindt de wijze waarop het door de Key overgedragen bezit is bepaald en gewaardeerd onvoldoende transparant en ondeugdelijk.  Waaronder met name het deel van de voorraad sociale huur dat door de Key alvast voorzien is van het etiketje ‘potentieel te liberaliseren woningen’.

Ook waar het de verbinding met Lieven de Stad BV betreft meent Arcade op nog steeds goede gronden haar instemming te hebben onthouden.

De minister (Autoriteit Woningcorporaties) zal binnen 6 weken nieuwe besluiten moeten nemen.

Inmiddels heeft de Autoriteit aan Arcade een termijn verleend van 3 weken voor het naar voren brengen van haar actuele standpunt over de scheiding en stand van zaken nu.  Mede gezien de wijze waarop in de wet de gevolgen van het ontbreken van instemming  zijn geformuleerd verwacht Arcade dat de minister niet in staat zal zijn om de eerder verleende goedkeuringsbesluiten te handhaven. Ook niet met een verbeterde motivering die Woningwet-proof is. In dat geval zal Arcade een sterke onderhandelingspositie krijgen richting De Key. Hier zullen wij dan nader over berichten.

Lees de uitspraak op de website van de Raad van State.

Uitspraak statutenzaak

De statutenzaak heeft Arcade helaas verloren. Daarin zijn we erg teleurgesteld. Maar de motivering en uitleg die de Raad van State aan de nieuwe statuten geeft stelt ook wel weer enigszins gerust.

De Raad van State concludeert dat er sprake is van slechts een accentverschuiving die niet in strijd is met de wet. Omdat de statuten niet bepalen dat De Key uitsluitend werkzaam zal zijn voor toetreders op de woningmarkt, voldoen de statuten nog aan de wet. Er is geen sprake van een wijziging van de gehele doelstelling van De Key. Waardoor een evenwichtige weging van volkshuisvestelijke belangen nog steeds voldoende aan de orde is. De Key is, aldus de Raad van State, geen categorale corporatie. Alhoewel de Key dat eerder zelf wel in een van haar documenten over de koerswijziging beweerd had.

Evenmin is volgens de rechters gebleken dat door de statutenwijziging de belangen van zittende huurders op onaanvaardbare wijze worden veronachtzaamd. Als rechten van huurders geschonden worden, kunnen Arcade en/of huurders dit nog steeds aankaarten langs de daartoe bestaande juridische wegen.

In lijn met deze overwegingen van de Raad van State heeft Arcade eind juni, samen met enkele huurders van atelierwoningen De Key gedagvaard. Arcade is van mening dat de rechten van huurders in atelierwoningen worden geschonden. Zie het artikel over het gebruik van jongerencontracten in atelierwoningen.