Werkgroep Studentencomplexen en Jongerenhuisvesting

Doel werkgroep

Sinds de statutenwijziging uit 2016 richt De Key zich in het speciaal op jongeren en verleent deze tijdelijke contracten. De nieuwbouw en speciale complexen die De Key levert dienen ook deze doelgroep. Wij merken op dat deze doelgroep huurders zich weinig hebben verenigd. Wij willen contacten met deze doelgroep leggen, inventariseren wat er bij hen zoal speelt, hen aansporen zich te verenigen en onze ondersteuning bieden.

Uitgangspunten

 • Contacten leggen met studenten en jongeren die huren van De Key en Lieve de Stad BV.
 • Een concreet beeld scheppen bij de adressenlijst van studenten/jongerenwoningen die HV Arcade van De Key en Lieve de Stad BV heeft gekregen. Welke zijn complexen, welke losse eenheden? Hoeveel huishoudens per adres?
 • Persoonlijk op bezoek gaan bij complexen, kennis maken met huurders.
 • Aan de hand van informele vragenlijst inventariseren wat er speelt in het complex en onder de huurders.
 • HV Arcade introduceren en informatie verschaffen. Uitleg geven over de samenwerking tussen de corporaties, en huurdersverenigingen en bewonerscommissies.
 • Bespreken; is een bewonerscommissie nodig/gewenst? Wellicht andere vormen van vereniging of zelfbeheer geschikt/gewenst?
 • Speciale aandacht geven aan de ‘gemengde complexen’
 • Contacten leggen met vormen van studentenvertegenwoordiging en -vereniging
 • Na ongeveer 8 studentencomplexen te hebben gesproken, wordt er een rapport opgesteld over de ondervindingen. Dit zal het bestuur van Arcade dienen in het beter faciliteren van de hurende studenten en jongeren.

Leden en rol

Eén bestuurslid van Arcade neemt de rol van voorzitter op zich en wordt ondersteund door een tweede bestuurslid. De inventarisaties worden in tweetallen gedaan van één bestuurslid en één individueel lid. Individuele leden zijn welkom om deel te nemen aan de werkgroep.

Tijdsduur en frequentie

De werkgroep heeft een tijdelijk karakter. Het doel is om gedurende een periode van een jaar onderzoek te doen. De werkgroep overlegt in deze periode elke 14 dagen over de voortgang. De inzet is één complex per maand te spreken. Wij voorzien dat wij aan de hand van de gesprekken verdere acties zullen voortkomen

Urenbesteding en compensatie

Individuele leden houden hun uren bij en kunnen een vrijwilligersvergoeding krijgen bij een urenbesteding van ongeveer 18 uur per twee maanden.

Opzet inventarisatie gesprekken

 • De inventarisatiegesprekken verlopen aan de hand van een lijst van hoofdthema’
 • Daarnaast is er de ruimte om andere uitzonderlijke thema’s te bespreken, indien van toepassing, over de specifieke woonsituatie.

Hoofdthema’s

 • Manier van solliciteren op de huisvesting, gehanteerde criteria van toewijzing, doorstroming etc.
 • Het type contract, tijdelijkheid, informatieverschaffing etc.
 • Veiligheid, instructies, voorzieningen etc.
 • Communicatie met De Key
  • Tussen De Key en individuele huurders, de BC, het zelfbeheerteam
  • Hoe is de bereikbaarheid van De Key?
  • Voeren bewonerscommissies overleg met De Key?
 • Relatie met Arcade
 • Waarom raden wij aan een BC te worden.
  • Willen ze zie oprichten?
   • Zo ja, uitleg wat Arcade daarin kan betekenen.
   • Zo nee, wat voor andere vorm is gewenst en haalbaar?
  • Wat voor informerende structuur zou er bij de studenten passen?
   1. Social media
   2. posters/flyers in de complexen
  • Wat hebben de jongeren en studenten van Arcade nodig?
   • Een jongeren/studentendag?
   • Informatie speciaal op hen toegespitst
   • Ondersteuning bij overleg met de corporaties