Dank je wel voor de zon

“Het is zeker 100 keer zo mooi

Als de zon z’n gouden stralen strooit

Het is soms te mooi om waar te zijn

Als ‘ie gloedvol over ’t koren schijnt

Dus bij wie moet ik in godsnaam zijn

’t zou wel leuk zijn als je zeggen kon

Dank je wel voor de zon

Dank je wel voor de zon

Dank je wel voor de zon, de zon, de zon,

Dank je wel voor de zon.

(Skik)

 

Zo begint de vrolijke liedtekst van het Nederlands popbandje de Skik. En met recht kunnen we zeggen: “Dank je wel voor de zon!”. Deze levert per jaar ruim 3.000 keer zoveel energie als het jaarlijkse wereldwijde energieverbruik. In potentie is er meer dan genoeg zonne-energie beschikbaar. Zelfs bij de verwachte verdubbeling van het wereldwijde energieverbruik in 2050 door de sterke economische groei van ontwikkelingslanden.

Zonnecellen nog niet efficiënt genoeg

De lastige opgave is om de zonne-energie om te zetten in een voor ons bruikbare vorm van energie. Dit kan met zonnepanelen. In vergelijking met het verbranden van fossiele brandstoffen dat veel vervuiling teweegbrengt [Link], zijn zonnepanelen een duurzame vorm van energievoorziening. Ze veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2 uitstoot.

De huidige generatie zonnepanelen hebben slechts een rendement van 15 à 20 procent. Het grootste deel van het zonlicht benutten we dus niet. Het huidige wereldrecord is een rendement van 46 procent. Dat gaat met gestapelde zonnecellen en geconcentreerd licht, en wordt slechts toegepast in de ruimtevaart. De verwachting is dat een rendement tot 70 procent mogelijk zou zijn.

Naast voordelen, ook nadelen aan zonnepanelen

Desalniettemin hebben zonnepanelen ook een nadeel. De productie levert milieunadelen op. Ze vergen namelijk bijzondere mineralen, zoals nikkel, kobalt en zilver. Door de grote toename in productie van zonnepanelen wereldwijd, is ook het aantal exploitatievergunningen voor mijnbouw in beschermde natuurgebieden in ontwikkelingslanden toegenomen. Alle vormen van mijnbouw hebben een negatieve uitwerking op het milieu. Hierdoor ontstaat verdroging, bodemverontreinigingen en vervuiling van het oppervlaktewater. Via deze link kunt u hierover meer lezen. “Onze groene energie verwoest elders de natuur”. 

Aantal zonnepanelen neemt toe

De kosten voor de installatie van zonnepalen is de afgelopen jaren gedaald. Mede hierom is momenteel het plaatsen van zonnepanelen populair. Volgens MilieuCentraal is de investering in de panelen in 7 jaar terugverdiend door besparing op energiekosten. Bovendien vinden veel mensen het leuk om eigen stroom op te wekken.

De toename van geïnstalleerde zonnepanelen in Amsterdam, Diemen en Zandvoort is te beschouwen in onderstaande grafiek. Op de linkeras zijn de waarden voor Amsterdam en op de rechter as zijn de waarden voor Diemen en Zandvoort af te lezen. Dit is uitgedrukt in kiloWattpiek (kWp). Dit geeft aan hoeveel elektriciteit een zonnepaneel kan opwekken in de meeste gunstigste situatie. In Nederland worden deze ideale omstandigheden voor 85 procent behaald. Dus een set van 10 zonnepanelen van 3 kWp levert 2,55 kWh op als de zon gedurende één uur de panelen heeft beschenen. Met gemiddeld 1500 zon-uren per jaar in Nederland kan deze set ongeveer 3.800 kWh per jaar opleveren. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden gebruikt zo’n 3.000 kWh per jaar. In 2018 was het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonne-energie in Amsterdam, Diemen en Zandvoort ongeveer 55.500 kWp. Hiermee kan per jaar voor circa 23.500 huishoudens stroom worden opgewekt; zo’n 5 % van het totaal aan huishoudens in de drie gemeenten.

pastedGraphic.png
Overzicht ontwikkeling zonne-energie in Amsterdam, Diemen en Zandvoort over de afgelopen 6 jaar. Bron: Statline, CBS.

Zonnepanelen voor huurders

Huurders van een sociale corporatie kunnen ook gebruik maken van zonnepanelen. Bij woningcorporatie Ymere en de Alliantie is het mogelijk om zonnepanelen te huren. De stroomopbrengst wordt dan verrekend met de energierekening. Dat levert huurders per jaar ongeveer € 100,- op. Helaas, biedt De Key deze dienst niet aan en Arcade verwacht dat deze dienst voorlopig niet zal worden aangeboden. Als ze een dienst gaat aanbieden zal De Key dit uitbesteden via een energiecoöperatie, die dan verantwoordelijk is voor het installeren en onderhouden van de zonnepanelen. Zelf wil De Key niet willen investeren in zonnepanelen. Een energiecoöperatie is juridisch gezien een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Energiegebruikers kunnen er lid van zijn en zodoende stemrecht hebben bij de besluitvorming van de energiecoöperatie. 

Zonnepanelen voor huurders van De Key

Waar andere Amsterdamse woningcorporaties de ambitie uitspreken om vele duizenden zonnepanelen te plaatsen voor hun huurders, doet De Key dit nadrukkelijk niet. De duurzaamheidsambitie van De Key is zeer teleurstellend.

Als alternatief kunnen huurders van De Key zich aansluiten bij Amsterdamse Energiecoöperaties, zoals Ecostroom of zonnepanelen huren via hun eigen energiebedrijf. Deze zonnepanelen hoeven dan niet te worden geïnstalleerd op het dak van uw huurwoning. Wilt u toch iets voor het klimaat doen zonder zonnepanelen, dan kunt u bij uw energiebedrijf groene of duurzame stroom afnemen.

Arcade Werkgroep Energietransitie

Als individu is het een lastige opgave om allerlei voordelen en nadelen tegen elkaar af te wegen. Daarom staat Arcade er voor om De Key aan te sporen een beleid te voeren dat op verschillende manieren duurzaam is. Hierbij behoort duurzame nieuwbouw, bestaande panden onderhouden om deze zo goed mogelijk te isoleren, en kritisch met de energietransitie omgaan. Hiervoor hebben wij hulp en adviezen van onafhankelijke experts nodig. Jammer genoeg hebben we nog een moeilijk pad te begaan, gezien De Key op het moment niet welwillend is om in een energietransitie te investeren. Desalniettemin blijven wij actief. Wilt u hierover meedenken en -leren? Meld u zich dan aan bij de Werkgroep Energietransitie van Arcade door een e-mail te sturen naar info@hvarcade.nl. 

In een van de vorige nieuwsbrieven heeft bewonerscommissie Mesdagstraat het gehad over onze zolderkamers. Na bijna vijfeneenhalf jaar traineren eindelijk heeft de directie eindelijk moeten toegeven dat de zolderkamers inderdaad slaapkamers zijn en ook als zodanig gebruikt kunnen worden. Dit op grond van blauwdrukken uit het bouwarchief. 

Wij kunnen ons voorstellen dat ook andere bewonerscommissies en huurders in conflict kunnen komen met De Key. Misschien over zolderkamers maar ook over andere zaken waarbij het bouwarchief een rol kan spelen. U kunt dit aanvragen via de website van de gemeente Amsterdam.

Vul dit contactformulier uw adres in. Als antwoord komt er een ontvangstbevestiging. Met de mogelijkheid om de aanvraag toe te lichten. Meestal ontvangt u dan via Wetransfer het volledige archief om te downloaden. Het is wel een hele uitzoekerij indien het om iets specifieks gaat.  Of een klein onderdeel. Het heeft de BC Mesdagstraat enorm geholpen om te bewijzen dat onze zolderkamers toch echt slaapkamers zijn.

BC Mesdagstraat

“Het zal zo langzamerhand doorgedrongen zijn bij alle huurders van De Key. Onze corporatie richt zich volledig op woonstarters, waaronder studenten. Een uit de hand gelopen hobby van onze directeur, de heer Bobbe? Terwijl vrijwel iedereen van mening is dat het huisvestingsprobleem van woonstarters een zaak van alle corpraties en de gemeente is. En niet van één corporatie in het bijzonder.

Voor we verder gaan eerst een terugblik. Enkele huurders zijn op internet gaan zoeken. Daar is een blog uit 2012 van directeur Bobbe boven water gekomen met de kop: “Dudok Wonen steeds meer een starterscorporatie”. Laat Dudok Wonen nu de corporatie zijn waar onze directeur hiervoor heeft gewerkt. Echter verder speuren en doorclicken heeft geen nieuwe informatie opgeleverd. Behalve een aantal meldingen van : dit document is niet meer beschikbaar”. Kennelijk zijn deze van het internet verwijderd. Waarom zou dit gebeurd zijn? En door wie? Zou er soms iets te verbergen zijn? En waarom is het startersverhaal bij Dudok Wonen niet doorgegaan? Want het huidige Dudok Wonen is nog steeds een gewone, algemene corporatie. Wie het weet mag het zeggen.

Daarna is hij als directeur bij De Key gekomen en is hij bij De Key opnieuw begonnen met zijn startershobby. Hij weet Arcade (het oude bestuur) een rad voor ogen te draaien. “We doen het rustig aan, het zal zo’n vaart niet lopen”. Maar door met een onverhoedse statutenwijziging te komen wordt het duidelijk dat het toch menens is. Vanuit de achterban (diverse BC’s) komt verzet. Daarom voelt het oude Arcade-bestuur zich gedwongen af te treden. Het nieuwe, huidige Arcade-bestuur stapt eerst naar de toezichthouder en vervolgens naar de rechter. Deze procedures lopen nog.

Dat de zittende huurders door de statutenwijziging nu tweederangs huurders zijn wordt door de directie ontkent. Maar de realiteit is anders. Zoals bij een ontruimingszaak, waar huurders niet mee willen werken aan het dichtmetselen van hun zijramen. Daar stellen de advocaten van De Key letterlijk: “Bovendien behoren deze huurders statutair niet tot de doelgroep”. Dus zijn zij betiteld als tweederangs huurders.

Maar ook bij de huurverhoging wil De Key 1% extra boven de inflatie omdat De Key stelt dat zij financiëel moeilijk zitten. Maar wel miljoenen investeren in studenten- en starterswoningen, een heel complex in Heemstede verkopen, ook het bezit in Zandvoort staat in de etalage en leningen versneld aflossen. En dan beweren dat De Key financiëel krap zit?. Hoe verzin je zoiets. In feite komt het er op neer dat De Key kiest voor het startersverhaal en niet voor de zittende huurders. Door de extra huurverhoging moeten zij mede het startersverhaal financieren. Daarmee zijn zij tweederangs huurders geworden.

Alles wijs er op dat De Key met de directeur als gangmaker gewoon alle zeilen bijzet om De Key volledig om te toveren tot een starterscorporatie. Wat mislukt is bij Dudok Wonen moet nu koste wat het kost doorgezet worden bij De Key. Onder andere (geheel buiten Arcade om) heeft De Key een convonant gesloten voor de bouw van honderden studentenwoningen. Door al die investeringen ten behoeve van het startersverhaal blijft er onvoldoende geld over voor bijvoorbeeld renovatie en verduurzaming. Ook hierdoor zijn de zittende huurders als tweederangs huurders te beschouwen.

In de gewone wooncomplexen heeft De Key de strategie ook volledig gericht op starters met tijdelijke contracten. En grotere woningen gaan opgedeeld worden en verhuurd aan meerdere starters of studenten. Ook met tijdelijke contracten. De zittende huurders en hun BC’s zijn daar absoluut niet blij mee, Gewone wooncomplexen zijn niet gebouwd en geschikt als studentenwoningen. Deze strategie zal zeker ten koste gaan van de sociale cohesie en de leefbaarheid. Helaas zijn hun argumenten botweg ter zijde geschoven. Alles moet wijken voor de startershobby van de directeur. Voor hem staan de zittende huurders zonder meer op de tweede plaats.

Op de een of andere manier heeft de directeur een lobby bij NUL20, het tijdschrift over volkshuisvesting van de gemeente. Het startersverhaal krijgt daarin veel aandacht. Maar ook bij discussieavonden in Pakhuis de Zwijger, georganiseerd door NUL20. Bij een zo’n avond worden aan onze directeur een aantal kritische vragen gesteld. Daarop trekt de directeur fel van leer, hij verdedigt zich zeer fanatiek. Zozeer dat het er op lijkt dat zijn startershobby inmiddels een obsessie is geworden. Gewoon eng.

Al met al is er maar één conclusie mogelijk:

De directeur van De Key maakt meer kapot dan ons tweederangs huurders lief is!

Waarvan acte.’

— Actie Radius

Huurders De Key solidair met huurders Ymere in protestactie tegen verkoop sociale huurwoningen van Ymere

 

Huurdersvereniging Olympia, uit de Marathonbuurt in Amsterdam Zuid, heeft op 1 maart samen met Huurders Belang Zuid en !WOON een protestactie georganiseerd tegen de steeds maar doorgaande verkoop van sociale huurwoningen in hun complex. Van de 550 sociale huurwoningen zijn er nu al ruim meer dan de helft verkocht. Terwijl in het verleden toegezegd is dat er maar 49% verkocht zou worden. Eigenaar Ymere heeft aangekondigd dat de verkoop voorlopig nog door zal gaan. Totdat er nog maar 73 huurwoningen over zijn, waarmee Ymere voldoet aan het plaatsen van mensen uit de GGZ, HVO, statushouders en dergelijke.

De opkomst op 1 maart is redelijk hoog te noemen. Niet alleen van de overgebleven huurders van Olympia. Ook een aantal politici hebben acte de presence gegeven. Maar ook huurders van andere corporaties, waaronder die van De Key, hebben hun solidariteit getoond omdat ook daar teveel woningen worden verkocht. Goed om te zien.

Bij de prestatieafspraken hebben corporaties, huurders en gemeente afgesproken dat per buurt het aandeel sociale huurwoningen niet onder de 35% mag komen. In Oud Zuid, waartoe de Marathonbuurt behoort, is dit aandeel inmiddels gezakt tot 18%. En dan toch nog steeds verkopen? Dat is toch het verbreken van afspraken? Niet alleen van Ymere. Ook De Key verkoopt nog steeds in Oud Zuid.

Arcade heeft in haar vorige nieuwbrief een oproep gedaan aan huurders van De Key om de online check van de Woonbond in te vullen. Daarmee kan iedere huurder controleren of hij in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing zoals overeengekomen in het Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes december 2018, gesloten voor een periode van drie jaar met ingang van 2019. In het geval de uitkomst van de online check leidt tot het advies dat het aanvragen van huurverlaging of huurbevriezing zinvol is, heeft de Woonbond een voorbeeldbrief opgesteld die de huurder naar zijn verhuurder kan sturen om de huurverlaging of huurbevriezing daadwerkelijk aan te vragen.

Vele huurders van De Key hebben gebruik gemaakt van de online check van de Woonbond en hebben De Key gevraag om huurverlaging of huurbevriezing. Helaas hebben de huurders van De Key een standaard afwijzingsbrief retour gekregen. Daarin antwoordt De Key dat zij op 1 juli 2019 geen (tijdelijke) huurverlaging of huurbevriezing toepast. Zij geeft daarvoor als reden aan dat hiervoor een wetswijziging nodig is en daarom geen gevolg aan het verzoek wordt gegeven. Arcade is hierover zeer teleurgesteld, aangezien De Key betaalbaarheid hoog in het vaandel heeft. 

Behalve De Key zijn er meerdere corporaties die geen gevolg geven aan de gemaakte afspraken tussen de Woonbond en Aedes. De Woonbond is het daar niet mee eens en stelt:  “afspraak is afspraak, of het nu in de wet staat of niet.” Om misverstanden te voorkomen hebben Aedes en de Woonbond op 27 maart jl. een verklaring ondertekend waarin wordt beklemtoond dat de gemaakte afspraken vanuit het Sociaal Huurakkoord binnen de huidige wet kunnen worden uitgevoerd. Gezien de ontevredenheid over hoe corporaties omgaan met afspraken zal de Woonbond een ‘brandbrief’ opstellen voor huurdersorganisaties die zij kunnen gebruiken als de corporatie de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord niet nakomt. Er zijn daarentegen ook corporaties die wel uitvoering geven aan het Sociaal Huurakkoord op dit punt.

De Werkgroep Huurverhoging van Arcade is voornemens om De Key aan te spreken op haar weigering om gevolg te geven aan de afspraken in het Sociaal Huurakkoord. Wilt u zich hier ook voor inzetten? De werkgroep staat open voor nieuwe leden. Onze discussie met De Key is nog niet gesloten hierover. Wordt vervolgd!

Voor meer informatie: https://www.woonbond.nl/vragen-over-huurverlaging-en-huurbevriezing

De rechten en plichten over het onderhoud van de woningen zijn vastgelegd in de wet. Ook in het geval van sociale huurwoningen. De verhuurder is verantwoordelijk voor een deel, zoals de buitenkant van de woning, de riolering, gemeenschappelijke ruimtes en enkele werkzaamheden die met servicekosten worden bekostigd. Een deel van het onderhoud binnen de woning moeten de huurders zelf uitvoeren.

Bij De Key kan een onderhoudsabonnement worden afgesloten. Op grond van dat abonnement voert De Key een aantal werkzaamheden uit die tot de verantwoordelijkheid van de huurders behoren. De kosten van dat abonnement bedragen € 7,07 per maand, voor een jaar lang.

Arcade krijgt regelmatig berichten van huurders met vragen en klachten over de wijze waarop De Key hier in de praktijk mee om gaat. Wij hebben daarom de informatie die beschikbaar is op een rij gezet.

In de zomer van 2015 heeft De Key een Beleidsnotitie ter advisering voorgelegd aan Arcade. Onderdeel van deze notitie was het onderhoudsabonnement. Hierbij heeft De Key een overzicht gegeven van herstellingen die onder het abonnement vallen. Arcade is daar destijds mee akkoord gegaan. Deze notitie is ook nu nog leidend voor het te voeren beleid. 

Op de website van De Key staat informatie betreft het abonnement. De huurders hebben daarbij een overzicht in de vorm van een brochure. Arcade heeft dat overzicht vergeleken met het overzicht waar wij destijds mee akkoord zijn gegaan. Gebleken is dat er nogal wat verschillen bestaan tussen de beide stukken.

Arcade vindt het noodzakelijk dat tekst van het overzicht en de brochure op de website in overeenstemming met elkaar worden gebracht. Het moet voor de huurders duidelijk zijn hoe de taken precies verdeeld zijn.

Er moet ook aandacht worden geschonken aan de manier waarop de medewerkers van De Key één en ander toepassen. Wij horen vaak dat huurders zich bij een onderhoudsmelding overvallen voelen door de mededeling “dan moet u een onderhoudsabonnement afsluiten”. 

Ruimte voor enige discussie over de noodzaak lijkt er vaak niet te zijn; de uitleg is vaak zeer summier. Bovendien is er geen aandacht voor de mogelijkheid dat achteraf blijkt dat ten onrechte een abonnement is afgesloten. Arcade krijgt signalen van huurders die op het verkeerde been zijn gezet.

Wij hebben er begrip voor dat niet in alle gevallen op basis van de (telefonische) melding van de huurder een exact beeld van de reparatie te maken is. Reden temeer dat er aandacht komt voor de mogelijkheid het abonnement terug te draaien als dit ten onrechte blijkt te zijn afgesloten. Dit is vooral ook van belang omdat de huurder een jaar aan het abonnement vast zit.

Arcade heeft de directie van De Key gevraagd de teksten van het overzicht en de brochure met elkaar in overeenstemming te brengen. Daarnaast heeft Arcade gevraagd aandacht te besteden aan de mogelijkheid een ten onrechte afgesloten abonnement terug te draaien.

Hierbij de brief aan De Key met bijlage van opmerkingen bij de vergelijking van de twee stukken:

Huurders uit verschillende stadsdelen maken zich ernstige zorgen over woningdelen. Er wordt geprotesteerd tegen het oprukken van deze huurvorm vanwege onder andere overlastsituaties, en verlies aan sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt. Tijdens de Commissievergadering Wonen Bouwen (Gemeenteraad Amsterdam) op 6 februari 2019 hebben bezorgde huurders uit diverse stadsdelen (o.a. Centrum en Rivierenbuurt) in Amsterdam ingesproken. De BC Brandweerkazerne (Weesperbuurt) is een bezwaarprocedure gestart tegen een vergunning van de gemeente aan De Key waardoor de drie slaapkamers in een (gezins)woning apart verhuurd kunnen worden als onzelfstandige wooneenheden. Op de Oostelijke Eilanden (Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg) vrezen huurders dat door het beleid van De Key om zich te richten op starters en jongeren met tijdelijke contracten, er in hun buurt geen ruimte meer is voor het huisvesten van gezinnen. En dat hier vervolgens een eenzijdig samengestelde bevolkingsgroep door ontstaat.

Wat is woningdelen?

Volgens de website van de gemeente Amsterdam kent woningdelen twee varianten. De eerste variant is het aloude inwonen bij een hospita. Deze vorm levert geen problemen op.

Bij de tweede variant gaat het om kamergewijze verhuur van een woning aan 3 of meer volwassenen. Het gaat om onzelfstandige ruimten die verhuurd worden aan volwassenen die geen gezamenlijk huishouden vormen. (1)

Voor deze woonvorm is een vergunning nodig, die wordt verleend als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er worden voor woningen met 3 of 4 onzelfstandige kamers voorwaarden gesteld ten aanzien van een gemeenschappelijke ruimte die minstens 11 m2 moet zijn en van minimale geluidnormen die geluidsoverlast tegen moeten gaan. Voor woningen met 5 of meer kamers, worden er aanvullende voorwaarden gesteld. In Centrum en West worden er voor die woningen geen vergunningen meer verleend.

Waar protesteren bewoners tegen?

Op 6 februari 2019 sprak bewoonster Jessica Bartels in tijdens de Commissievergadering Wonen Bouwen (Gemeenteraad Amsterdam) namens van de bewonersvereniging De Mirandabuurt (Rivierenbuurt). “Wij hebben geen problemen met studenten en jongeren. Het wordt anders als zij samen in huizen gepropt worden om zo veel mogelijk huur te betalen.” (2)

De gemeente heeft moeten toegeven dat het tempo toch echt heel hoog ligt van de aantal toegenomen woningen in de Rivierenbuurt die verdeeld verhuurd worden. Dat kan gemonitord worden aan de hand van het aantal omzettingsvergunningen die aangevraagd worden. Zo een vergunning is nodig voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte. In de Rivierenbuurt waren dit er in 2018 meer dan 800. En in begin 2019 ligt de teller al op 162.

Omdat de gemeente geen strenge geluidsnormen heeft gesteld aan een vergunning voor woningdelen en het aantal vergunningen per complex of buurt niet op een maximum aantal heeft gesteld, worden aanvragen voor vergunningen vrijwel altijd gehonoreerd.

De buurtorganisatie Oostelijke Eilanden 2018 (Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg) is bezorgd dat door de koers van De Key om alleen nog maar starters te huisvesten, dit een eenzijdige samenstelling van de bevolking op de Oostelijke Eilanden als gevolg zal hebben. Het zou betekenen dat er op termijn geen ruimte meer is voor gezinnen terwijl De Key een substantiële voorraad grote voor gezinnen geschikte woningen bezit. (3)

Bewonerscommissie Brandweerkazerne in bezwaar tegen vergunning

De bewoners van de Brandweerkazerne van een complex van De Key op de Nieuwe Achtergracht zijn in bezwaar gegaan tegen een vergunning die toestaat dat een gezinswoning wordt omgezet in drie onzelfstandige kamers. De Key gaat deze kamers verhuren aan jongeren. De sociale woning wordt in de vrije sector verhuurd en levert als gevolg daarvan fors meer huurinkomsten op voor De Key.

Op 22 januari jl. heeft een hoorzitting plaatsgevonden. De bewoners van de brandweerkazerne vinden dat hun complex ongeschikt is voor woningdelen vanwege de leefbaarheid. Zij hebben de nodige vraagtekens gezet bij het uitgevoerde geluidsonderzoek. Daarnaast zijn zij van mening dat de woning beschikbaar zou moeten blijven voor gezinnen die aangewezen zijn op de sociale huurvoorraad van woningen.

Wat vindt Arcade?

Arcade heeft in het kader van het Convenant Studentenhuisvesting Amsterdam gesteld dat zij geen voorstander is van woningdelen vanwege het feit dat deze woningen van De Key hard nodig zijn voor gezinnen.

Als er toch ingezet gaat worden op woningdelen, dan dienen daar strenge voorwaarden aan verbonden te worden om bijvoorbeeld overlast situaties tegen te gaan. Ook mag de leefbaarheid niet aangetast worden door woningdelen.

Daarbij kan gedacht worden aan strenge geluids- en leefbaarheidsnormen, quota voor aantal te verstrekken vergunningen, gedragsregels voor kamerbewoners, zorgplicht van de verhuurder om overlast te voorkomen, huurprijsbescherming voor kamerbewoners, tijdelijke vergunningen voor woningdelen en adequate handhaving van naleving van de voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden.

(1) : https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/woningdelen/

(2): https://www.parool.nl/amsterdam/rivierenbuurt-protesteert-tegen-groei-kamerverhuur~a4622864/

(3): https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/9/13/waarom-kinderen-verdwijnen-van-de-oostelijke-eilanden

Convenant studentenhuisvesting Amsterdam

In het Convenant Studentenhuisvesting Amsterdam 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over het ontwikkelen van Amsterdam als kennis- en innovatiestad door een gezamenlijke inzet op een betere aansluiting van vraag en aanbod aan betaalbare studentenhuisvesting voor studenten en promovendi. De corporaties DUWO en De Key hebben toegezegd studentenwoningen te gaan realiseren. Arcade vindt dat deze afspraak onderdeel is van de nog te maken prestatieafspraken. Daarbij zijn Arcade en Duwoners volgens de wet de enige partijen die de huurders van De Key en DUWO kunnen vertegenwoordigen. Arcade en Duwoners zijn niet betrokken in de totstandkoming van dit convenant en hebben samen de corporaties en de gemeente verzocht het convenant niet te ondertekenen.

Bij het maken van de prestatieafspraken zijn volgens de Woningwet drie gelijkwaardige partijen betrokken: de gemeente, de corporatie en de huurdersvereniging. Arcade vindt het belangrijk om van het begin af aan bij dergelijke afspraken betrokken worden. Wij moeten afspraken die gaan over verschillende prestaties van De Key en welke middelen daarvoor ingezet worden voldoende draagvlak verkrijgen bij onze achterban. Daarom willen wij die ook tijdig kunnen voorleggen.

In het convenant staat: “ASVA neemt een rol als spreekbuis, adviseur  en organisator als het gaat om woonwensen, randvoorwaarden en knelpunten op het gebied van studentenhuisvesting. Daarnaast vertegenwoordigt de ASVA studenten als huurders, rechtsreeks of door het stimuleren van het professionaliseren van de bewonerscommissies.” Studentenorganisaties zijn geen vertegenwoordigers van huurders als het gaat om het maken van prestatieafspraken. Dat betekent niet dat zij geen rol zouden kunnen hebben in het proces, maar niet de rol die zij nu toegekend hebben gekregen.

In de voorbereiding voor het maken van de prestatieafspraken heeft de Amsterdamse Federatie Woon Corporaties (AFWC) de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) een lijst met onderwerpen gestuurd. Onder het kopje beschikbaarheid wordt ‘uitvoering van de afspraken in het Convenant Studentenhuisvesting’ genoemd.

Arcade is buiten spel gezet. We mogen alleen nog meepraten over de uitvoering van het convenant. Wij houden hiervoor zowel de gemeente Amsterdam als De Key verantwoordelijk. Zij behoren te weten hoe de procedure van de prestatieafspraken moet verlopen.

Arcade en Duwoners hebben De Key, DUWO en de gemeente verzocht om het Convenant Studentenhuisvesting Amsterdam 2019-2022 niet te ondertekenen. Als zij dit ondanks onze bedenkingen tocht doen, concluderen Arcade en DUWO dat er sprake is van een valse start van de prestatieafspraken.

Door een stapeling van belastingmaatregelen zijn corporaties miljarden kwijt aan belastingen. Dat zorgt er voor dat de huurprijzen zijn gestegen, en er veel minder geïnvesteerd kan worden in nieuwbouw en renovatie.

Sinds 2013 heeft Den Haag de woningcorporaties twee heffingen opgelegd en daar is een derde heffing, de “Anti Tax Avoidance Directive” (ATAD), bijgekomen. ‘Corporaties moeten bouwen, verduurzamen en de huren betaalbaar houden. Het kabinet stelt ze voor een onmogelijke opgave door de sector tegelijkertijd uit te knijpen. Daarom heb ik de petitie ook getekend,’ aldus Woonbonddirecteur Paulus Jansen.”

Bron: “https://www.woonbond.nl/nieuws/petitie-tegen-huurdersheffingen

Teken de petitie

De petitie is een initiatief van STOK, de gezamenlijke bewonerscommissie bij de Utrechtse corporatie BO-EX. Lees hier de volledige tekst van de oproep.

“Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kan anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en boeren. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet. Doe mee.”

De Klimaatmars is een initiatief van Milieudefensie samen met FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Woonbond en Oxfam Novib.

De Woonbond

“Wij zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken:

  • Wij zijn voor de inzet van de verhuurderheffing voor energiebesparing zonder huurverhogingen
  • Wij zijn voor huurbevriezing bij slechte energielabels (F en G)
  • Wij zijn voor een gelijke energiebelasting voor grote en kleine gebruikers
  • Wij zijn voor een systeem waarin de huurverhoging altijd lager is dan de besparing op energiekosten, ook in de particuliere sector”

De Woonbond wil graag met een grote groep collega’s, contacten, energiecoaches en huurders(organisaties) vanaf een gezamenlijk verzamelpunt met spandoeken op pad gaan. Daarom vraagt de Woonbond of u zelf mee wilt lopen en eventueel mensen wilt mobiliseren. Graag namen, telefoonnummers en zéker emailadressen (laten) doorgeven door een e-mail te sturen naar jbeemster@woonbond.nl, zodat de Woonbond een overzicht kan bijhouden en iedereen op tijd laten weten waar we verzamelen. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden om met de Woonbond mee te doen hier.