Huurders van De Key die verzoeken of klachten hebben kunnen die kenbaar maken via de Woonservice (https://www.dekey.nl/contactformulier) of per telefoon (020-6214333). De Key zal dan proberen het verzoek in te willigen of de klacht te verhelpen. Toch lukt dit niet altijd. Als de huurder, ook na reclameren bij De Key, van mening is dat het verzoek of de klacht niet goed is afgehandeld ontstaat er een geschil tussen de huurder en De Key.

Geschillen tussen individuele huurders en De Key kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. De commissie toetst dan de klacht of het verzoek aan de geldende regels en het beleid van De Key, waarna de commissie binnen een maand een advies aan de directie van De Key uitbrengt. Daarna besluit De Key binnen een maand over het geschil op basis van het advies van de commissie. Dit advies is volgens het huidige reglement bindend, in de zin dat De Key alleen van het advies kan afwijken vanwege zwaarwegende redenen.

De huurder krijgt vervolgens een brief over het besluit dat is genomen door directie. Indien de huurder ook met deze uitkomst niet tevreden is kan deze naar de huurcommissie of naar de kantonrechter. Dit kan echter geld kosten, afhankelijk van de uitkomst, terwijl een procedure bij de Geschillencommissie gratis is.

De voltallige commissie bestaat uit twee vaste leden, twee reserve leden en een onafhankelijke voorzitter die door de gezamenlijke leden wordt gekozen. De Key en Arcade dragen allebei een lid en een reserve lid voor. 

De commissie heeft recentelijk te maken gehad met verloop. Echter per 1 juli is op voordracht van Arcade mevrouw J. Siemons benoemd, en de zittingstermijn van de heer H.Wolring verlengd. Van de kant van De Key zijn mevrouw A. Verheus en mevrouw P. van der Schuyt benoemd. Alleen de voorzitter moet nog gekozen worden. Arcade is met De Key in gesprek over hoe in de tussentijd voorkomen kan worden dat er klachten tussen wal en schip vallen.

Van 1 juni 2019 tot 14 juli lag de ontwerp Huisvestingsverordening 2020 (HVV 2020) ter inzage. Deze gewijzigde Huisvestingsverordening moet na de inspraakperiode en eventuele aanpassingen door de gemeenteraad worden vastgesteld, waarna de Huisvestingsverordening per 1 januari 2020 gaat gelden. Arcade heeft op drie onderdelen een zienswijze ingediend. We doen aanbevelingen over woningdelen, doorstroming naar middenhuurwoningen voor huurders van Lieven de Stad en de rechtsbescherming voor besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) om complexen te erkennen als ‘gemengd wooncomplex’.

1 Omzettingsvergunning ten behoeve van kamergewijze verhuur

Arcade is blij met de voornemens om strengere eisen te stellen aan de omzettingsvergunning die kamergewijze verhuur van woningen mogelijk maakt. We kunnen ons erin vinden dat quota gesteld gaan worden op wijk, buurt en complexniveau. Al had dat van ons nog wel iets strenger gemogen. Er zijn steden die quota van 10% hanteren. Dat er individuele contracten met huurders afgesloten gaan worden vinden wij ook een verbetering.

Leefbaarheid

Dat de eisen voor geluidsisolatie voor woningen die omgezet worden naar drie onzelfstandige kamers, komen te vervallen stelt ons teleur.

De gemeente vindt de vaak gehorige Amsterdamse etagewoningen niet geschikt voor “uitbundig” toeristisch verblijf. Zeker niet gezien het vaak afwijkende dag- en nachtritme van toeristen. Arcade vindt deze woningen ook niet geschikt voor uitbundig gebruik door woningdelers, veelal jongeren. Daarom doet Arcade de aanbeveling om voor woningen die omgezet worden naar drie onzelfstandige woonruimtes geluidsnormen te blijven hanteren.

Daarnaast doen we de aanbeveling dat verhuurders aan de gemeente de voorwaarde van goed verhuurderschap aan de vergunning verbindt , zoals in diverse gemeenten gebruikelijk is. Als het intrekken van een vergunning ook gekoppeld wordt aan het niet voldoen aan de voorwaarde van goed verhuurderschap, dan heeft een verhuurder er belang bij om te sturen op goed gedrag van de kamerbewoners. Dat zal de leefbaarheid en de sociale cohesie op het niveau van een wijk, buurt, complex of trap ten goede komen.

Tijdelijke vergunningen

De omstandigheden waaronder de vergunning zou moeten vervallen, kan scherper. Als er sprake is van veel overlast door het gebruik, zou een vergunning ingetrokken moeten kunnen worden.

Het zou ook goed zijn om vergunningen voor een bepaalde tijd af te geven, bijvoorbeeld voor 5 jaar. Na die periode kan gekeken worden of er aanleiding is om die woning weer beschikbaar te stellen ten behoeve van normale bewoning. Zo heeft de gemeente meer invloed op de ontwikkeling van de woningvoorraad en voor welke doeleinden die ingezet gaat worden.

Woningcorporaties en kamergewijze verhuur

Arcade vindt dat het in beginsel niet op de weg van woningcorporaties ligt om de schaarse woningvoorraad in te zetten voor kamergewijze verhuur.

2 Voorrang sociale huurders ten behoeve van doorstroming naar middeldure huurwoningen

Huishoudens die een sociale woning achterlaten voorrang geven op toegang tot middeldure huurwoningen zal naar verwachting een gunstig effect hebben op de doorstroming. Arcade voorziet dat sociale huurders van ‘Lieven de Stad BV’, de dochteronderneming van De Key, geen gebruik kunnen maken van deze regeling. De Key heeft steeds gezegd dat voor deze huurders hetzelfde beleid gevoerd zal blijven worden als voor de sociale huurders van De Key. Maar als de huurders van Lieven de Stad hun woning opzeggen, komt die woning niet opnieuw beschikbaar voor sociale verhuur. Arcade roept op om ook huurders van een dochteronderneming van een woningcorporatie die willen doorstromen naar een middeldure huurwoning, expliciet onder deze regeling vallen.

3 Erkenning ‘gemengd wooncomplex’ en rechtsbescherming

Sinds 1 januari 2018 is in de huisvestingsverordening (HVV) het ‘gemengd wooncomplex’ opgenomen en kunnen woningen in die complexen toegewezen worden aan statushouders of aan op motivatie geselecteerde starters die bereid zijn ondersteunende activiteiten te verrichten voor de gemeenschap. In 2016 en 2017 zijn woningen in zo’n gemengd wooncomplex (Riekerhaven) op basis van de experimenteerregel toegewezen.

Risico’s

Selecteren van woningzoekenden op basis van motivatie brengt het risico van willekeur met zich mee. Er wordt voorrang gegeven aan huishoudens waarvan één of meerdere personen, naar het oordeel van burgemeester en wethouders aantoonbaar bereid zijn ondersteuning te bieden aan de in het complex wonende doelgroep. We missen een beleidskader hoe dat oordeel tot stand komt en hoe willekeur voorkomen wordt.

De vraag is in hoeverre woningzoekenden intrinsiek gemotiveerd zijn om een bijdrage aan de gemeenschap te leveren of dat door de enorme druk op de sociale woningvoorraad iedere kans op woonruimte wordt gegrepen. Dat brengt het risico met zich mee dat steeds meer woningzoekenden slechts in aanmerking komen voor een sociale huurwoning als ze bereid zijn diensten te verlenen aan de gemeenschap. Dat betekent dat de woning verdiend moet worden door een extra tegenprestatie te leveren. Alleen huur betalen is niet meer voldoende. Arcade vindt dat een ongewenste ontwikkeling. Dat mensen willen bijdragen aan de samenleving is vanzelfsprekend een goede zaak, maar dat dient wel op vrijwillige basis te geschieden, niet onder druk van woningnood.

Selectie op motivatie brengt met zich mee dat degene die de beste kwalificaties heeft en/of die kwalificaties het beste weet te verkopen, daarvoor beloond wordt met woonruimte. De minder gekwalificeerde woningzoekenden worden hierdoor verdrongen. De Huisvestingsverordening is juist bedoeld om op basis van objectieve criteria woningen toe te wijzen aan woningzoekenden.

Plannen van De Key in bestaande wooncomplexen

Woonstichting De Key wil het ‘gemengd wooncomplex’ concept niet alleen gebruiken voor de startblokken Riekerhaven en Elzenhagen waarin statushouders met starters gemengd worden, maar ook in bestaande complexen gaan toepassen. Dat geeft De Key de mogelijkheid om op motivatie en inschrijfduur te selecteren. Arcade is in maart 2018 hierover geïnformeerd door De Key en heeft negatief geadviseerd wegens onvoldoende informatie van de zijde van De Key.

De Key heeft op de vraag hoe dit wordt vormgegeven aangegeven dat het in ieder bestaand complex en situatie weer anders kan zijn. Dit riep bij Arcade een groot aantal vragen op die tot op heden onbeantwoord zijn gebleven.

Rechtsbescherming

De procedure waarop corporaties de status van ‘gemengd wooncomplex’ kunnen verkrijgen, lijkt in geen enkele rechtsbescherming te voorzien in de zin van bezwaar en beroep.

Een ‘gemengd wooncomplex’ is “een gebouw dat door burgemeester en wethouders na overleg met de eigenaar is erkend als gemengd wooncomplex en bestaat uit meerdere woonruimten welke gedeeltelijk bestemd zijn voor personen uit een door burgemeester en wethouders aangewezen doelgroep en deels voor personen die de bewoners uit die doelgroep willen ondersteunen.”

Arcade wil graag opheldering over de volgende punten:

  • Evaluatie van het experiment ‘gemengd wooncomplex’.

De Huisvestingsverordening 2018 stelt namelijk een aantal voorwaarden waaronder een corporatie een experiment kan opzetten. Eén van die voorwaarden is een evaluatie van het experiment.

  • Een beleidskader aan welke voorwaarden de eigenaar moet voldoen om voor een complex erkenning te krijgen als ‘gemengd wooncomplex’.
  • Een aanvraagprocedure voor de eigenaren die een complex ‘erkend’ willen hebben als ‘gemengd wooncomplex’.
  • Gepubliceerde besluiten waarin eigenaren voor bepaalde complexen de status van ‘gemengd wooncomplex’ hebben verkregen.

We pleiten voor regelgeving waarbij belanghebbenden rechtsbescherming kunnen inroepen tegen besluiten met betrekking tot de erkenning van ‘gemengde wooncomplexen’. Nu lijkt zulke rechtsbescherming te ontbreken.

Gezien de plannen van De Key om dit woonconcept ook uit te rollen bij bestaande wooncomplexen, vragen wij de gemeente om regels (en beleidskaders) op te stellen waaronder corporaties aanvragen kunnen doen voor erkenning van ‘gemengde wooncomplexen’ en tevens in rechtsbescherming voor belanghebbenden te voorzien.

In verband met de zomer, zijn we van 15 tot 28 juli en van 5 tot 25 augustus alleen op donderdag van 9.00 tot 17.00 beschikbaar op kantoor. Vanaf 26 augustus, zal het kantoor van Arcade weer de gewoonlijke openingstijden hanteren; maandag en donderdag tussen 10.00 en 17.30.

Wel zullen we telefonisch bereikbaar blijven. 020 – 623 3628

Voor vragen en klachten over huurderszaken, huurbeleid en contacten met uw verhuurder kunt u ook altijd e-mailen naar info@hvarcade.nl.

In Zandvoort wonen sinds 10 jaar 8 jongeren met een verstandelijke beperking in een speciaal voor hen aangepaste woning. In complex De 8sprong krijgen zij professionele begeleiding in zo zelfstandig mogelijk wonen. Ook voor deze huurders is per 1 juli de huur verhoogd. Terwijl zij het financieel niet breed hebben: zij leven krap rond het sociaal minimum. De huurders van De 8sprong hebben daarom De Key verzocht om de mogelijkheid tot huurbevriezing of huurverlaging toe te passen. De Key heeft dit (vooralsnog) geweigerd.

Volgens een woordvoerder van De Key wil de woningcorporatie eerst wachten op nieuwe wet- en regelgeving. De Key is namelijk bang dat zij de huur in de toekomst niet meer kan verhogen als die nu wordt bevroren of verlaagd. Ook denkt de Key dat zij bevriezing of verlaging van de huur voor deze acht huurders met een verstandelijke beperking niet kan uitleggen naar de andere huurders.

Huurdersvereniging Arcade is van mening dat andere huurders juist veel begrip kunnen opbrengen voor deze kwetsbare jongeren. Bovendien is de regelgeving rond huurbevriezing of huurverlaging nu juist is ingevoerd om kwetsbare huurders met weinig geld, zoals in De 8sprong, te helpen.

In 2009 zijn de 8 jongeren in De 8sprong gaan wonen. Hier ging ruim tien jaar voorbereiding aan vooraf. Zij wonen daar onder professionele begeleiding en zullen er naar verwachting de rest van hun leven blijven. Mocht een van de jongeren uitvallen waardoor er langdurige leegstand ontstaat, dan neemt de oudervereniging Zorg aan Zee, opgericht om dit wooninitiatief te realiseren en in stand te houden en daarmee het dagelijks leven van deze jongeren te vergemakkelijken, de kosten van de huur voor haar rekening. De jongeren leven van een lage Wajonguitkering en zullen daar voor de rest van hun leven afhankelijk van blijven.

Eind 2018 sloten de Woonbond en Corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord. Hierin is onder andere afgesproken dat groepen met een laag inkomen en een hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dat niet in dwingende wetgeving gegoten, maar verwacht dat corporaties handelen in de lijn met het gesloten huurakkoord. Niet alle corporaties volgen de minister, waaronder De Key.

Een woordvoerder van de oudervereniging Zorg aan Zee stelt erg te zijn teleurgesteld in de opstelling van de Key.

Bewoners van de 8sprong in Zandvoort
De bewoners van de 8Sprong in Zandvoort.

Dank je wel voor de zon

“Het is zeker 100 keer zo mooi

Als de zon z’n gouden stralen strooit

Het is soms te mooi om waar te zijn

Als ‘ie gloedvol over ’t koren schijnt

Dus bij wie moet ik in godsnaam zijn

’t zou wel leuk zijn als je zeggen kon

Dank je wel voor de zon

Dank je wel voor de zon

Dank je wel voor de zon, de zon, de zon,

Dank je wel voor de zon.

(Skik)

 

Zo begint de vrolijke liedtekst van het Nederlands popbandje de Skik. En met recht kunnen we zeggen: “Dank je wel voor de zon!”. Deze levert per jaar ruim 3.000 keer zoveel energie als het jaarlijkse wereldwijde energieverbruik. In potentie is er meer dan genoeg zonne-energie beschikbaar. Zelfs bij de verwachte verdubbeling van het wereldwijde energieverbruik in 2050 door de sterke economische groei van ontwikkelingslanden.

Zonnecellen nog niet efficiënt genoeg

De lastige opgave is om de zonne-energie om te zetten in een voor ons bruikbare vorm van energie. Dit kan met zonnepanelen. In vergelijking met het verbranden van fossiele brandstoffen dat veel vervuiling teweegbrengt [Link], zijn zonnepanelen een duurzame vorm van energievoorziening. Ze veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2 uitstoot.

De huidige generatie zonnepanelen hebben slechts een rendement van 15 à 20 procent. Het grootste deel van het zonlicht benutten we dus niet. Het huidige wereldrecord is een rendement van 46 procent. Dat gaat met gestapelde zonnecellen en geconcentreerd licht, en wordt slechts toegepast in de ruimtevaart. De verwachting is dat een rendement tot 70 procent mogelijk zou zijn.

Naast voordelen, ook nadelen aan zonnepanelen

Desalniettemin hebben zonnepanelen ook een nadeel. De productie levert milieunadelen op. Ze vergen namelijk bijzondere mineralen, zoals nikkel, kobalt en zilver. Door de grote toename in productie van zonnepanelen wereldwijd, is ook het aantal exploitatievergunningen voor mijnbouw in beschermde natuurgebieden in ontwikkelingslanden toegenomen. Alle vormen van mijnbouw hebben een negatieve uitwerking op het milieu. Hierdoor ontstaat verdroging, bodemverontreinigingen en vervuiling van het oppervlaktewater. Via deze link kunt u hierover meer lezen. “Onze groene energie verwoest elders de natuur”. 

Aantal zonnepanelen neemt toe

De kosten voor de installatie van zonnepalen is de afgelopen jaren gedaald. Mede hierom is momenteel het plaatsen van zonnepanelen populair. Volgens MilieuCentraal is de investering in de panelen in 7 jaar terugverdiend door besparing op energiekosten. Bovendien vinden veel mensen het leuk om eigen stroom op te wekken.

De toename van geïnstalleerde zonnepanelen in Amsterdam, Diemen en Zandvoort is te beschouwen in onderstaande grafiek. Op de linkeras zijn de waarden voor Amsterdam en op de rechter as zijn de waarden voor Diemen en Zandvoort af te lezen. Dit is uitgedrukt in kiloWattpiek (kWp). Dit geeft aan hoeveel elektriciteit een zonnepaneel kan opwekken in de meeste gunstigste situatie. In Nederland worden deze ideale omstandigheden voor 85 procent behaald. Dus een set van 10 zonnepanelen van 3 kWp levert 2,55 kWh op als de zon gedurende één uur de panelen heeft beschenen. Met gemiddeld 1500 zon-uren per jaar in Nederland kan deze set ongeveer 3.800 kWh per jaar opleveren. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden gebruikt zo’n 3.000 kWh per jaar. In 2018 was het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonne-energie in Amsterdam, Diemen en Zandvoort ongeveer 55.500 kWp. Hiermee kan per jaar voor circa 23.500 huishoudens stroom worden opgewekt; zo’n 5 % van het totaal aan huishoudens in de drie gemeenten.

pastedGraphic.png
Overzicht ontwikkeling zonne-energie in Amsterdam, Diemen en Zandvoort over de afgelopen 6 jaar. Bron: Statline, CBS.

Zonnepanelen voor huurders

Huurders van een sociale corporatie kunnen ook gebruik maken van zonnepanelen. Bij woningcorporatie Ymere en de Alliantie is het mogelijk om zonnepanelen te huren. De stroomopbrengst wordt dan verrekend met de energierekening. Dat levert huurders per jaar ongeveer € 100,- op. Helaas, biedt De Key deze dienst niet aan en Arcade verwacht dat deze dienst voorlopig niet zal worden aangeboden. Als ze een dienst gaat aanbieden zal De Key dit uitbesteden via een energiecoöperatie, die dan verantwoordelijk is voor het installeren en onderhouden van de zonnepanelen. Zelf wil De Key niet willen investeren in zonnepanelen. Een energiecoöperatie is juridisch gezien een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Energiegebruikers kunnen er lid van zijn en zodoende stemrecht hebben bij de besluitvorming van de energiecoöperatie. 

Zonnepanelen voor huurders van De Key

Waar andere Amsterdamse woningcorporaties de ambitie uitspreken om vele duizenden zonnepanelen te plaatsen voor hun huurders, doet De Key dit nadrukkelijk niet. De duurzaamheidsambitie van De Key is zeer teleurstellend.

Als alternatief kunnen huurders van De Key zich aansluiten bij Amsterdamse Energiecoöperaties, zoals Ecostroom of zonnepanelen huren via hun eigen energiebedrijf. Deze zonnepanelen hoeven dan niet te worden geïnstalleerd op het dak van uw huurwoning. Wilt u toch iets voor het klimaat doen zonder zonnepanelen, dan kunt u bij uw energiebedrijf groene of duurzame stroom afnemen.

Arcade Werkgroep Energietransitie

Als individu is het een lastige opgave om allerlei voordelen en nadelen tegen elkaar af te wegen. Daarom staat Arcade er voor om De Key aan te sporen een beleid te voeren dat op verschillende manieren duurzaam is. Hierbij behoort duurzame nieuwbouw, bestaande panden onderhouden om deze zo goed mogelijk te isoleren, en kritisch met de energietransitie omgaan. Hiervoor hebben wij hulp en adviezen van onafhankelijke experts nodig. Jammer genoeg hebben we nog een moeilijk pad te begaan, gezien De Key op het moment niet welwillend is om in een energietransitie te investeren. Desalniettemin blijven wij actief. Wilt u hierover meedenken en -leren? Meld u zich dan aan bij de Werkgroep Energietransitie van Arcade door een e-mail te sturen naar info@hvarcade.nl. 

In een van de vorige nieuwsbrieven heeft bewonerscommissie Mesdagstraat het gehad over onze zolderkamers. Na bijna vijfeneenhalf jaar traineren eindelijk heeft de directie eindelijk moeten toegeven dat de zolderkamers inderdaad slaapkamers zijn en ook als zodanig gebruikt kunnen worden. Dit op grond van blauwdrukken uit het bouwarchief. 

Wij kunnen ons voorstellen dat ook andere bewonerscommissies en huurders in conflict kunnen komen met De Key. Misschien over zolderkamers maar ook over andere zaken waarbij het bouwarchief een rol kan spelen. U kunt dit aanvragen via de website van de gemeente Amsterdam.

Vul dit contactformulier uw adres in. Als antwoord komt er een ontvangstbevestiging. Met de mogelijkheid om de aanvraag toe te lichten. Meestal ontvangt u dan via Wetransfer het volledige archief om te downloaden. Het is wel een hele uitzoekerij indien het om iets specifieks gaat.  Of een klein onderdeel. Het heeft de BC Mesdagstraat enorm geholpen om te bewijzen dat onze zolderkamers toch echt slaapkamers zijn.

BC Mesdagstraat

Huurders De Key solidair met huurders Ymere in protestactie tegen verkoop sociale huurwoningen van Ymere

 

Huurdersvereniging Olympia, uit de Marathonbuurt in Amsterdam Zuid, heeft op 1 maart samen met Huurders Belang Zuid en !WOON een protestactie georganiseerd tegen de steeds maar doorgaande verkoop van sociale huurwoningen in hun complex. Van de 550 sociale huurwoningen zijn er nu al ruim meer dan de helft verkocht. Terwijl in het verleden toegezegd is dat er maar 49% verkocht zou worden. Eigenaar Ymere heeft aangekondigd dat de verkoop voorlopig nog door zal gaan. Totdat er nog maar 73 huurwoningen over zijn, waarmee Ymere voldoet aan het plaatsen van mensen uit de GGZ, HVO, statushouders en dergelijke.

De opkomst op 1 maart is redelijk hoog te noemen. Niet alleen van de overgebleven huurders van Olympia. Ook een aantal politici hebben acte de presence gegeven. Maar ook huurders van andere corporaties, waaronder die van De Key, hebben hun solidariteit getoond omdat ook daar teveel woningen worden verkocht. Goed om te zien.

Bij de prestatieafspraken hebben corporaties, huurders en gemeente afgesproken dat per buurt het aandeel sociale huurwoningen niet onder de 35% mag komen. In Oud Zuid, waartoe de Marathonbuurt behoort, is dit aandeel inmiddels gezakt tot 18%. En dan toch nog steeds verkopen? Dat is toch het verbreken van afspraken? Niet alleen van Ymere. Ook De Key verkoopt nog steeds in Oud Zuid.

Arcade heeft in haar vorige nieuwbrief een oproep gedaan aan huurders van De Key om de online check van de Woonbond in te vullen. Daarmee kan iedere huurder controleren of hij in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing zoals overeengekomen in het Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes december 2018, gesloten voor een periode van drie jaar met ingang van 2019. In het geval de uitkomst van de online check leidt tot het advies dat het aanvragen van huurverlaging of huurbevriezing zinvol is, heeft de Woonbond een voorbeeldbrief opgesteld die de huurder naar zijn verhuurder kan sturen om de huurverlaging of huurbevriezing daadwerkelijk aan te vragen.

Vele huurders van De Key hebben gebruik gemaakt van de online check van de Woonbond en hebben De Key gevraag om huurverlaging of huurbevriezing. Helaas hebben de huurders van De Key een standaard afwijzingsbrief retour gekregen. Daarin antwoordt De Key dat zij op 1 juli 2019 geen (tijdelijke) huurverlaging of huurbevriezing toepast. Zij geeft daarvoor als reden aan dat hiervoor een wetswijziging nodig is en daarom geen gevolg aan het verzoek wordt gegeven. Arcade is hierover zeer teleurgesteld, aangezien De Key betaalbaarheid hoog in het vaandel heeft. 

Behalve De Key zijn er meerdere corporaties die geen gevolg geven aan de gemaakte afspraken tussen de Woonbond en Aedes. De Woonbond is het daar niet mee eens en stelt:  “afspraak is afspraak, of het nu in de wet staat of niet.” Om misverstanden te voorkomen hebben Aedes en de Woonbond op 27 maart jl. een verklaring ondertekend waarin wordt beklemtoond dat de gemaakte afspraken vanuit het Sociaal Huurakkoord binnen de huidige wet kunnen worden uitgevoerd. Gezien de ontevredenheid over hoe corporaties omgaan met afspraken zal de Woonbond een ‘brandbrief’ opstellen voor huurdersorganisaties die zij kunnen gebruiken als de corporatie de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord niet nakomt. Er zijn daarentegen ook corporaties die wel uitvoering geven aan het Sociaal Huurakkoord op dit punt.

De Werkgroep Huurverhoging van Arcade is voornemens om De Key aan te spreken op haar weigering om gevolg te geven aan de afspraken in het Sociaal Huurakkoord. Wilt u zich hier ook voor inzetten? De werkgroep staat open voor nieuwe leden. Onze discussie met De Key is nog niet gesloten hierover. Wordt vervolgd!

Voor meer informatie: https://www.woonbond.nl/vragen-over-huurverlaging-en-huurbevriezing

De rechten en plichten over het onderhoud van de woningen zijn vastgelegd in de wet. Ook in het geval van sociale huurwoningen. De verhuurder is verantwoordelijk voor een deel, zoals de buitenkant van de woning, de riolering, gemeenschappelijke ruimtes en enkele werkzaamheden die met servicekosten worden bekostigd. Een deel van het onderhoud binnen de woning moeten de huurders zelf uitvoeren.

Bij De Key kan een onderhoudsabonnement worden afgesloten. Op grond van dat abonnement voert De Key een aantal werkzaamheden uit die tot de verantwoordelijkheid van de huurders behoren. De kosten van dat abonnement bedragen € 7,07 per maand, voor een jaar lang.

Arcade krijgt regelmatig berichten van huurders met vragen en klachten over de wijze waarop De Key hier in de praktijk mee om gaat. Wij hebben daarom de informatie die beschikbaar is op een rij gezet.

In de zomer van 2015 heeft De Key een Beleidsnotitie ter advisering voorgelegd aan Arcade. Onderdeel van deze notitie was het onderhoudsabonnement. Hierbij heeft De Key een overzicht gegeven van herstellingen die onder het abonnement vallen. Arcade is daar destijds mee akkoord gegaan. Deze notitie is ook nu nog leidend voor het te voeren beleid. 

Op de website van De Key staat informatie betreft het abonnement. De huurders hebben daarbij een overzicht in de vorm van een brochure. Arcade heeft dat overzicht vergeleken met het overzicht waar wij destijds mee akkoord zijn gegaan. Gebleken is dat er nogal wat verschillen bestaan tussen de beide stukken.

Arcade vindt het noodzakelijk dat tekst van het overzicht en de brochure op de website in overeenstemming met elkaar worden gebracht. Het moet voor de huurders duidelijk zijn hoe de taken precies verdeeld zijn.

Er moet ook aandacht worden geschonken aan de manier waarop de medewerkers van De Key één en ander toepassen. Wij horen vaak dat huurders zich bij een onderhoudsmelding overvallen voelen door de mededeling “dan moet u een onderhoudsabonnement afsluiten”. 

Ruimte voor enige discussie over de noodzaak lijkt er vaak niet te zijn; de uitleg is vaak zeer summier. Bovendien is er geen aandacht voor de mogelijkheid dat achteraf blijkt dat ten onrechte een abonnement is afgesloten. Arcade krijgt signalen van huurders die op het verkeerde been zijn gezet.

Wij hebben er begrip voor dat niet in alle gevallen op basis van de (telefonische) melding van de huurder een exact beeld van de reparatie te maken is. Reden temeer dat er aandacht komt voor de mogelijkheid het abonnement terug te draaien als dit ten onrechte blijkt te zijn afgesloten. Dit is vooral ook van belang omdat de huurder een jaar aan het abonnement vast zit.

Arcade heeft de directie van De Key gevraagd de teksten van het overzicht en de brochure met elkaar in overeenstemming te brengen. Daarnaast heeft Arcade gevraagd aandacht te besteden aan de mogelijkheid een ten onrechte afgesloten abonnement terug te draaien.

Hierbij de brief aan De Key met bijlage van opmerkingen bij de vergelijking van de twee stukken:

Huurders uit verschillende stadsdelen maken zich ernstige zorgen over woningdelen. Er wordt geprotesteerd tegen het oprukken van deze huurvorm vanwege onder andere overlastsituaties, en verlies aan sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt. Tijdens de Commissievergadering Wonen Bouwen (Gemeenteraad Amsterdam) op 6 februari 2019 hebben bezorgde huurders uit diverse stadsdelen (o.a. Centrum en Rivierenbuurt) in Amsterdam ingesproken. De BC Brandweerkazerne (Weesperbuurt) is een bezwaarprocedure gestart tegen een vergunning van de gemeente aan De Key waardoor de drie slaapkamers in een (gezins)woning apart verhuurd kunnen worden als onzelfstandige wooneenheden. Op de Oostelijke Eilanden (Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg) vrezen huurders dat door het beleid van De Key om zich te richten op starters en jongeren met tijdelijke contracten, er in hun buurt geen ruimte meer is voor het huisvesten van gezinnen. En dat hier vervolgens een eenzijdig samengestelde bevolkingsgroep door ontstaat.

Wat is woningdelen?

Volgens de website van de gemeente Amsterdam kent woningdelen twee varianten. De eerste variant is het aloude inwonen bij een hospita. Deze vorm levert geen problemen op.

Bij de tweede variant gaat het om kamergewijze verhuur van een woning aan 3 of meer volwassenen. Het gaat om onzelfstandige ruimten die verhuurd worden aan volwassenen die geen gezamenlijk huishouden vormen. (1)

Voor deze woonvorm is een vergunning nodig, die wordt verleend als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er worden voor woningen met 3 of 4 onzelfstandige kamers voorwaarden gesteld ten aanzien van een gemeenschappelijke ruimte die minstens 11 m2 moet zijn en van minimale geluidnormen die geluidsoverlast tegen moeten gaan. Voor woningen met 5 of meer kamers, worden er aanvullende voorwaarden gesteld. In Centrum en West worden er voor die woningen geen vergunningen meer verleend.

Waar protesteren bewoners tegen?

Op 6 februari 2019 sprak bewoonster Jessica Bartels in tijdens de Commissievergadering Wonen Bouwen (Gemeenteraad Amsterdam) namens van de bewonersvereniging De Mirandabuurt (Rivierenbuurt). “Wij hebben geen problemen met studenten en jongeren. Het wordt anders als zij samen in huizen gepropt worden om zo veel mogelijk huur te betalen.” (2)

De gemeente heeft moeten toegeven dat het tempo toch echt heel hoog ligt van de aantal toegenomen woningen in de Rivierenbuurt die verdeeld verhuurd worden. Dat kan gemonitord worden aan de hand van het aantal omzettingsvergunningen die aangevraagd worden. Zo een vergunning is nodig voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte. In de Rivierenbuurt waren dit er in 2018 meer dan 800. En in begin 2019 ligt de teller al op 162.

Omdat de gemeente geen strenge geluidsnormen heeft gesteld aan een vergunning voor woningdelen en het aantal vergunningen per complex of buurt niet op een maximum aantal heeft gesteld, worden aanvragen voor vergunningen vrijwel altijd gehonoreerd.

De buurtorganisatie Oostelijke Eilanden 2018 (Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg) is bezorgd dat door de koers van De Key om alleen nog maar starters te huisvesten, dit een eenzijdige samenstelling van de bevolking op de Oostelijke Eilanden als gevolg zal hebben. Het zou betekenen dat er op termijn geen ruimte meer is voor gezinnen terwijl De Key een substantiële voorraad grote voor gezinnen geschikte woningen bezit. (3)

Bewonerscommissie Brandweerkazerne in bezwaar tegen vergunning

De bewoners van de Brandweerkazerne van een complex van De Key op de Nieuwe Achtergracht zijn in bezwaar gegaan tegen een vergunning die toestaat dat een gezinswoning wordt omgezet in drie onzelfstandige kamers. De Key gaat deze kamers verhuren aan jongeren. De sociale woning wordt in de vrije sector verhuurd en levert als gevolg daarvan fors meer huurinkomsten op voor De Key.

Op 22 januari jl. heeft een hoorzitting plaatsgevonden. De bewoners van de brandweerkazerne vinden dat hun complex ongeschikt is voor woningdelen vanwege de leefbaarheid. Zij hebben de nodige vraagtekens gezet bij het uitgevoerde geluidsonderzoek. Daarnaast zijn zij van mening dat de woning beschikbaar zou moeten blijven voor gezinnen die aangewezen zijn op de sociale huurvoorraad van woningen.

Wat vindt Arcade?

Arcade heeft in het kader van het Convenant Studentenhuisvesting Amsterdam gesteld dat zij geen voorstander is van woningdelen vanwege het feit dat deze woningen van De Key hard nodig zijn voor gezinnen.

Als er toch ingezet gaat worden op woningdelen, dan dienen daar strenge voorwaarden aan verbonden te worden om bijvoorbeeld overlast situaties tegen te gaan. Ook mag de leefbaarheid niet aangetast worden door woningdelen.

Daarbij kan gedacht worden aan strenge geluids- en leefbaarheidsnormen, quota voor aantal te verstrekken vergunningen, gedragsregels voor kamerbewoners, zorgplicht van de verhuurder om overlast te voorkomen, huurprijsbescherming voor kamerbewoners, tijdelijke vergunningen voor woningdelen en adequate handhaving van naleving van de voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden.

(1) : https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/woningdelen/

(2): https://www.parool.nl/amsterdam/rivierenbuurt-protesteert-tegen-groei-kamerverhuur~a4622864/

(3): https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/9/13/waarom-kinderen-verdwijnen-van-de-oostelijke-eilanden